Текстове на песни на Sara Teasdale

Текстове на песниПреводиЗаявки
A Ballad Of The Two Knightsанглийскинемски
руски
фински
A Cryанглийскиарабски
немски #1 #2
руски #1 #2 #3 #4
турски
фински
френски
A December Dayанглийскииврит
немски #1 #2 #3 #4
полски
руски #1 #2
унгарски
фински
френски
A fantasyанглийскииврит
немски
персийски
полски
руски #1 #2 #3
турски
украински
унгарски
фински
френски
A June dayанглийскииврит
испански
немски
нидерландски
полски
руски #1 #2
унгарски
френски
шведски
A little whileанглийскииврит
италиански
немски
полски
руски #1 #2
френски
A Minuet Of Mozart'sанглийскинемски
персийски
руски #1 #2 #3
френски
A November Nightанглийскинемски
A Prayerанглийскииврит
немски #1 #2
персийски
полски
румънски
руски #1 #2 #3
турски
фински
френски
хинди
A Song Of The Princessанглийскинемски #1 #2 #3
руски #1 #2 #3 #4 #5 #6
украински
фински
френски
A Winter Bluejayанглийскииталиански
немски
руски
френски
персийски
A Winter Nightанглийскииврит
немски #1 #2 #3
персийски
полски #1 #2
руски #1 #2 #3 #4
фински
френски
Advice To A Girlанглийскииврит
испански
немски #1 #2
полски
румънски
руски
фински
френски
After Deathанглийски
The Poetry Of Death - Volume 1
английски
иврит
испански
немски #1 #2
полски
румънски
руски #1 #2 #3 #4 #5 #6
унгарски
фински
френски
After Loveанглийскииврит
испански
немски #1 #2
нидерландски
персийски
полски
румънски #1 #2
руски #1 #2
фински
френски #1 #2
After partingанглийскииврит
немски
полски
румънски
руски
турски
унгарски
френски
Alchemyанглийскииврит
немски #1 #2 #3 #4
полски
руски #1 #2 #3 #4
Aloneанглийскииспански #1 #2
италиански
немски #1 #2 #3
полски
румънски
руски #1 #2
турски
френски
шведски #1 #2
Aprilанглийскииврит
немски #1 #2
полски
руски
френски
April songанглийскииврит
немски
полски
руски
френски
At Midnightанглийскииврит
немски #1 #2
полски
румънски
руски #1 #2 #3
фински
френски
Autumn Duskанглийски
Dark of the Moon
виетнамски
иврит
немски #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
полски
румънски
руски #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13
турски
фински
френски #1 #2 #3
Barterанглийскинемски
руски
Becauseанглийскинемски
полски
руски
Blue Squillsанглийскинемски
руски
френски
Buried Loveанглийскиарабски
испански
немски #1 #2
полски
румънски
руски #1 #2 #3 #4
унгарски
фински
френски #1 #2
But Not to Meанглийскииврит
немски #1 #2 #3 #4
персийски
полски
португалски
руски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски
By the Seaанглийскинемски #1 #2 #3
персийски
руски
Child, Childанглийскинемски
румънски
руски #1 #2
фински
френски
Comeанглийскииспански
немски #1 #2
полски
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2
фински
френски
Compensationанглийскииврит
италиански
немски #1 #2
полски
руски #1 #2
френски
Coney Islandанглийскинемски
руски
френски
Debtанглийскииврит
немски #1 #2 #3
полски
руски
френски
Deep In The Nightанглийскииврит
немски #1 #2
полски
руски
Dewанглийскииврит
немски
полски
руски
френски
Did You Never Know?английскииврит
немски #1 #2 #3 #4
полски
румънски
руски
Driftwoodанглийскииврит
немски
полски
руски
френски
Dusk In War Timeанглийскииврит
немски
полски
руски
френски
шведски
Dustанглийскииврит
немски #1 #2
полски
руски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски
Ebb-Tideанглийскииврит
полски
руски #1 #2
Effigy Of A Nun (Sixteenth Century)английскииврит
полски
руски #1 #2
Eight O'Clockанглийскииврит
каталунски
немски #1 #2 #3 #4
персийски
полски
руски
унгарски
френски
Embersанглийскииврит
немски
полски
руски
Enoughанглийскииталиански
немски #1 #2
полски #1 #2
румънски
руски #1 #2
френски
Faultsанглийскииврит
немски #1 #2
полски
румънски
руски
френски
Fearанглийскииврит
немски #1 #2 #3 #4
полски
руски
френски
February twilightанглийскииврит
испански
италиански
немски
полски
руски #1 #2
френски
Four Windsанглийскинемски #1 #2
полски
руски
фински
френски
Giftsанглийскииврит
испански
италиански
немски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
турски
френски
Gray Eyesанглийскииспански
каталунски
немски #1 #2
персийски
полски
румънски
руски
фински
френски
Gray Fogанглийскинемски #1 #2 #3
полски
руски
френски
Helen of Troyанглийски
Helen of Troy
немски
фински
Hidden Loveанглийскииврит
немски #1 #2 #3
полски
руски
Houses Of Dreamsанглийскидатски
немски
персийски
румънски
руски #1 #2 #3
фински
френски
шведски
I Am Not Yoursанглийскииспански
китайски
кюрдски (курманджи)
немски #1 #2
персийски
полски
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
френски #1 #2
I Know the Starsанглийскииврит
испански #1 #2
италиански
немски
полски #1 #2
румънски
руски
турски
френски
I Shall Not Careанглийскииврит
немски
полски
руски
френски
I Thought of Youанглийскиарабски
испански
немски
персийски
полски
румънски
руски #1 #2
I Would Live In Your Loveанглийскииспански
немски #1 #2 #3 #4
румънски
руски
If I Must Goанглийскидатски
иврит
испански
немски #1 #2
полски
румънски
руски
фински
шведски
In a Burying Groundанглийскинемски
руски
In A Railroad Stationанглийскинемски
руски #1 #2 #3
In The Trainанглийскииврит
немски #1 #2
полски
руски
It Will Not Changeанглийскииспански
немски #1 #2
полски
румънски
руски #1 #2
Jewelsанглийскинемски
руски
Joyанглийскииврит
немски
полски
руски
френски
Let it be forgottenанглийскииврит
немски #1 #2
полски
румънски
руски #1 #2 #3
Longingанглийскидатски
немски #1 #2 #3
румънски
руски #1 #2
френски
шведски #1 #2
Lost Thingsанглийскииврит
немски
полски
руски #1 #2
фински
Mayанглийскииврит
немски #1 #2
полски
руски #1 #2 #3
френски
May Dayанглийскииталиански
немски #1 #2
руски
френски
May Nightанглийскииспански
немски #1 #2 #3
персийски
руски
турски
May Windанглийскинемски
руски
Meadowlarksанглийскинемски
руски #1 #2 #3 #4 #5 #6
френски
Moodsанглийскииспански
немски
полски
руски #1 #2
френски #1 #2
шведски
Moonlightанглийскииврит
немски #1 #2
полски
руски #1 #2 #3 #4
Morningанглийскииврит
испански
немски
полски
руски #1 #2 #3
Morning songанглийскинемски
руски
френски
New Love and Oldанглийскииврит
немски #1 #2
полски
руски #1 #2
Night Song at Amalfiанглийски
Rivers to the Sea
немски #1 #2
персийски
руски #1 #2
френски
Novemberанглийскииврит
немски #1 #2 #3
полски
румънски
руски #1 #2 #3
Old Tunesанглийскииврит
испански
немски #1 #2
полски
руски #1 #2 #3 #4
френски
шведски
On the Dunesанглийскииврит
немски
полски
румънски
руски
френски
On the windанглийскииврит
немски
полски
руски #1 #2
турски
Only in Sleepанглийскинемски
руски
фински
Other Menанглийскинемски
руски
Painанглийскииврит
немски
полски
руски
френски
Paris In Springанглийскинемски
руски
фински
Peaceанглийскинемски
румънски
руски
фински
Pierrotанглийскинемски #1 #2
румънски
руски
Places [III. Winter Sun]английскинемски
руски #1 #2 #3
Primavera Miaанглийскинемски
руски
Sea Longingанглийскинемски
румънски
руски #1 #2 #3
September midnightанглийскинемски
руски
Since There is No Escapeанглийскииврит
испански
немски
полски
руски #1 #2
Spirit's Houseанглийскинемски
руски
Spring In War Timeанглийскииспански
италиански
немски
нидерландски
персийски
руски #1 #2
фински
Spring Rainанглийскииврит
испански
италиански
немски
нидерландски
полски
румънски
руски
фински
френски
Spring Torrentsанглийскииврит
немски
полски
руски
Starsанглийскииврит
немски
полски
руски #1 #2
фински
Swallow Flightанглийски
Gli amorosi incanti
иврит
италиански
немски
полски
румънски
руски #1 #2 #3
Swansанглийскинемски
руски
фински
The Answerанглийскинемски
руски
The Broken Fieldанглийскинемски
руски #1 #2 #3 #4 #5
френски
The Cloudанглийски
Rivers to the Sea (1915)
немски #1 #2
полски
руски
турски
The Coinанглийскииврит
немски #1 #2 #3
персийски #1 #2
полски
руски #1 #2
фински
френски
The Dreams Of My Heartанглийскииврит
немски #1 #2 #3 #4
полски
румънски
руски
френски
The Falling Starанглийскииталиански
немски #1 #2 #3
персийски
руски
The Flightанглийскинемски
руски
The Fountainанглийскииврит
немски
полски
руски #1 #2
френски #1 #2
The Fountain (1926)английски
Dark of the Moon (1926)
иврит
немски
полски
руски #1 #2 #3
The Ghostанглийскинемски
руски
турски
The Giftанглийскинемски
румънски
руски
The Giverанглийскииспански
немски
руски #1 #2
шведски
The Inn of Earthанглийскииврит #1 #2
немски #1 #2
полски
руски
The Kissанглийскииталиански
немски
румънски
руски
The Long Hillанглийскинемски #1 #2
руски
The Lookанглийскиарабски
италиански
немски
персийски
румънски #1 #2
руски
The Mysteryанглийскинемски
руски
унгарски
The Nights Rememberанглийскииврит
испански
немски
полски
руски #1 #2 #3
The Poor Houseанглийскинемски #1 #2
персийски
руски
The Princess In The Towerанглийскинемски
руски
The Returnанглийскииврит
немски #1 #2 #3
полски
руски #1 #2
френски
The Riverанглийскииталиански
немски
руски #1 #2 #3 #4
The Rose and the Beeанглийскинемски
румънски
руски
фински
The Sanctuaryанглийскинемски
руски
The Song for Colinанглийскинемски
руски
The Treeанглийскинемски #1 #2
руски
The Tree of Songанглийскииврит
испански
немски
полски #1 #2
румънски
руски
The Unseenанглийскииврит
немски
полски
руски #1 #2 #3
френски
The wayfarerанглийскинемски
руски
The Windанглийскииврит
немски #1 #2 #3 #4
полски
румънски
руски #1 #2
френски
The Wineанглийскииврит
немски #1 #2 #3
полски
руски
There Will Be Starsанглийскииврит
немски
полски
руски #1 #2
There Will Come Soft Rainsанглийскииспански
италиански
немски
персийски
полски
румънски
руски #1 #2
френски #1 #2
To Eанглийскииврит
немски
полски
руски
To Joyанглийскинемски
руски
To-Nightанглийскииврит
немски
полски
руски
Twilightанглийскииврит
немски
полски
румънски
руски
Understandingанглийскииврит
немски
полски
руски
What Do I Care?английскииспански
немски
румънски
руски
When Love Goesанглийскинемски #1 #2
руски
турски
White Fogанглийскииврит
немски
полски
руски #1 #2 #3
турски
Wild Astersанглийскииврит
италиански
немски #1 #2
полски
руски #1 #2 #3 #4
френски
Wind Elegy (W.E.W.)английскинемски
руски
Winterанглийскииврит
немски
полски
руски
Winter Duskанглийскинемски
руски
Winter Starsанглийскииврит
немски
полски
руски
хърватски
Wisdomанглийски
Love Songs (1917)
иврит
немски #1 #2
полски
руски #1 #2 #3
фински
френски
Wisdom (1926)английски
Dark of the Moon (1926)
иврит
немски #1 #2
полски
руски #1 #2
френски
Wisdom (1933)английски
Strange Victory (1933)
иврит
немски
полски
руски
Wood Songанглийскинемски #1 #2 #3
руски #1 #2 #3
френски
Young Loveанглийскинемски
руски #1 #2 #3
фински
френски
Коментари
Read about music throughout history