Shot thru the heart (Транслитерация)

Реклама
Транслитерация
A A

Shot thru the heart

You got me shot through the heart
 
Чжаккуман нуни ка ноеге нан
Наль падо кванщим омнын чоканын гон
Ильбуро но кырэ
Нан амурочи анындэ oh yeah
 
Како щипын гон да качжин нандэ
Омнын ге хана омнын наиндэ
Монга ипуро пучжоке
Ирон чжок чоымия oh yeah
 
So come on нуныль мачумён
Come on моду тора ба
Ни чингудыльдо та ттоккатэ
So come on кырон норасо
Come on то како щипо
Чжаккуман ккыллиге твэ
 
I’ll tell you something
My heart ончжэ буто ироке
Your heart альгопа ни маыми
Hot hot hot ттыгопке
Но ттэмэ hot hot hot ттоллёва
На дапчжи анке
 
My heart нэ мамын хвакщирандэ
Your heart галь сурок морыгессо
Hot hot hot ттыгопке
Но ттэмэ hot hot hot ттоллёва
Тыкпёран ноэгеман
Тыкпёран ноэгеман
 
Наль чжом баба на ёгичжана
Нэн нэнан ни маым орым гата
Нэга ногёчжульке сарыры
Ттан эдырын наль бонындэ
Вэ номан наль морын чехэ
Нычжо пориги чжонэ open your heart
 
So come on тагава нэге
Come on чжогымщик нэге
Нон мондэ нэ маымыль то ттоллиге хэ
So come on ни маым нэге
Come on чжогымщик нэге
Ичжэн чжом тагава
 
I’ll tell you something
My heart ончжэ буто ироке
Your heart альгопа ни маыми
Hot hot hot ттыгопке
Но ттэмэ hot hot hot ттоллёва
На дапчжи анке
 
My heart нэ мамын хвакщирандэ
Your heart галь сурок морыгессо
Hot hot hot ттыгопке
Но ттэмэ hot hot hot ттоллёва
Тыкпёран ноэгеман
 
Чоым ныккёчжинын и кибун
Higher higher чжаккуман
Ноль гако щипын и мам higher
Оттоке хэя твэ
 
Наль соллэге хэ мичиге хэ
Нонын моль вонханын гондэ
Нэге дагава чжо
 
I’ll tell you something
My heart ончжэ буто ироке
Your heart альгопа ни маыми
Hot hot hot ттыгопке
Но ттэмэ hot hot hot ттоллёва
На дапчжи анке
 
My heart нэ мамын хвакщирандэ
Your heart галь сурок морыгессо
Hot hot hot ттыгопке
Но ттэмэ hot hot hot ттоллёва
Тыкпёран ноэгеман
Тыкпёран ноэгеман
Тыкпёран ноэгеман
Тыкпёран ноэгеман
 
You got me shot through the heart
 
Пуснато от UkwonUkwon в Нед, 12/08/2018 - 14:08

Shot thru the heart

Още преводи на "Shot thru the heart"
Моля, помогнете "Shot thru the heart" да бъде преведена
Twice: Топ 3
Коментари