Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Бъдете с Украйна!
Споделяне
Размер на шрифта
Оригинален текст
Размяна на местата на текста и превода

That's, baby, Rashism

As folk says the real fascist is the one
who shouts more "Fascists, Fascists!" and nothing more.
Of course, - Putin is genius, handsome, smart and strong
He is a Tsar, a God, a savier for all - that's all!
 
Your favourite task is searching for any enemies
You hate Yanks, Jews, Asians, Ukrainians.
If you are xenophobes, then who's Nazi here?
In schizophrenic ecstasy Rushists appeared!
 
That's-a, baby, Rashism, that's religious fascism!
Conquer, take away a land, make referendums
That's-a, baby, Rashism, that's religious fascism!
You say "Peace for Russian world! Russian world peace!"
 
All Dr. Goebbels is worring about, all mass media is lying
But Russian media is not just craming, but totally sklenting.
But real brothers never do that, and never set it up
If we are brothers, then we are just like Cain and Abel
 
Your crazy TV is full of stinky propaganda
About huge support for Daumbass and Luganda
The journalists go out of their way making up stories
For medal they are ready to kiss Putin"s ass
 
That's-a, baby, Rashism, that's religious fascism!
Conquer, take away a land, make referendums
That's-a, baby, Rashism, that's religious fascism!
You say "Peace for Russian world! Russian world peace!"
 
We"ve lived in peace for 23 years. It was like a gift.
We never made war, sometimes lived hardly but lived
We didn't burn synagogues, didn't ban any language
Despite our fifth column making noise all the time
 
But South-East of Ukraine didn't want to separate
We all are ready to fight for the unity of Ukraine
And every place "Kyiv junta" rules - everywhere is silence
And every place separatists rule - everywhere is violence!
 
"Strelkis" and "Borodayis" came to our land
They bring only unrest and torture, war and distemper
And even your Patriarch is talking war all the time
He is like a devil, is blessing Russia for war and lie
 
Your religion is not faith, your religion is war
The whole country is dancing madly playing muscles
For you freedom means slavery and war means peace
And you are ready to invite all planet to your bloody feast
 
That's-a, baby, Rashism, that's religious fascism!
Conquer, take away a land, make referendums
That's-a, baby, Rashism, that's religious fascism!
You say "Peace for Russian world! Russian world peace!"
 
[Putin talks]
 
That's-a, baby, Rashism, that's religious fascism!
Conquer, take away a land, make referendums
That's-a, baby, Rashism, that's religious fascism!
You say "Peace for Russian world! Russian world peace!"
 
Превод

To je rašismus, zlato

Jak se lidově říká, skutečný fašista je ten, kdo křičí nejvíc:
„Fašisti, fašisti“ a dalšího už nic
Jistě - Putin je génius, hezký, chytrý a silný
Je to car, Bůh, a zachránce nás všech – to je jasný!
 
Hledání nepřátel je vaší oblíbenou činností
Nesnášíte Američany, Židy, Asiaty, Ukrajince
Pokud jste xenofobové, tak kdo je tady nacista?
V této schizofrenní extázi se Rašisté našli!
 
To je, zlato, rašismus, to je náboženský fašismus!
Dobývat, ukrást zemi, pořádat referenda
To je, zlato, rašismus, to je náboženský fašismus!
Říkáte: „Mír pro ruský svět! Ruský světový mír!“
 
Všechny Dr. Goebbelsové určitě znepokojuje,
že ve všech masmédiích se jen lež ukazuje
Ale ruská média nejsou jen klamající, ale totálně manipulující
Ale skuteční bratři to nikdy nedělají, a nikdy se s tím neztotožnují
Pokud jsme bratři, pak jsme jako Kain a Ábel
 
Vaše šílená televize je plná páchnoucí propagandy
o obrovské podpoře Donbasu a Luhanska
Novináři si vymýšlejí příběhy znovu a znovu
pro medaili jsou připraveni políbit zadnici Putinovu
 
To je, zlato, rašismus, to je náboženský fašismus!
Dobývat, ukrást zemi, pořádat referenda
To je, zlato, rašismus, to je náboženský fašismus!
Říkáte: „Mír pro ruský svět! Ruský světový mír!“
 
Žili jsme v míru 23 let, bylo to jako dar.
Nikdy jsme nevedli války, někdy byl život těžký, vše jsme ale zvládali
Nezapalovali jsme synagogy, žádný jazyk nezakazovali
Naší neustále vykřikující pátou kolonu jsme ignorovali
 
Jihovýchodní Ukrajina se ale odmítla odtrhnout
Všichni jsme připraveni v boji za jednotu Ukrajiny zahynout
Na každém místě, kde vládne „kyjevská junta“ – je klid
A všude tam, kde vládnou separatisté – je jen násilí!
 
„Strelkovové“ a „Borodaiové“ do naší země přicházejí,
jen nepokoje, mučení, válku a zmatek přinášejí
A navíc i váš patriarcha neustále o válce mluví
Je jako ďábel žehnající Rusku válku a lhaní
 
Vaše náboženství není víra, válka je vaše náboženství,
celá země zešílela a hraje si na hrdinu
Válka pro vás znamená mír a svoboda znamená otroctví
Jste připraveni pozvat celý svět na vaší krvavou hostinu
 
To je, zlato, rašismus, to je náboženský fašismus!
Dobývat, ukrást zemi, pořádat referenda
To je, zlato, rašismus, to je náboženský fašismus!
Říkáte: „Mír pro ruský svět! Ruský světový mír!“
 
To je, zlato, rašismus, to je náboženský fašismus!
Dobývat, ukrást zemi, pořádat referenda
To je, zlato, rašismus, to je náboženský fašismus!
Říkáte: „Mír pro ruský svět! Ruský světový mír!“
 
Коментари
Read about music throughout history