Sarafa - Tuk zaradi realnostta (Тук заради реалността) (превод на Английски)

Български

Tuk zaradi realnostta (Тук заради реалността)

Живота е труден но красив и безумен
И ако умреш утре не оставяй учуден
Живей сега утре няма да дойде
Тоя shit е твърди и е само за мойте
Колкото и да не харесват тая държавица
Аз я обичам като мойта красавица.Вдигам наздравица,
Тая вечер ме наричай долна пияница и снимай но без светкавица
Партито трябва да продължи
Както и всеки един от вас да задържии,
Главата си горе, не искам да я виждам долу,
Знаеш го, не всичко е шоу!
В България са на почит измислените герои,
Лъжат те всички!Не чуваш ли? Не виждаш ли мой?!
До кога ще стоим двамата с теб
И ще бъдем в чужди ръце "инструмент"
И когато крещим в тъмнината няма кой да ни чуе
На улицата всеки се "Дуе"
Дали аз съм избраният, няма значение
За всеки един има спасение!
Бог не обича глупавите хора!
Отказах се всяка неделя в църквата да ходя
Ако имаш-имаш воля
Ако нямаш-няма кво да ти говоря..
Просто внимавай и на никой не вярвай!
Живота е кучка това не забравяй !
Така че го чукай никой не чакай
Но ако нищо не вършиш просто се махай
Времето ни притиска заклещени сме тук
И да си отиде никой не иска
Нито пък.. да види собствения си живота на рокля
Много малко от вас носят на болка !
 
Тук заради реалността Baby
Един живот
Един път се живее..
Един път се умира..
Човек винаги има право да избира!
 
Живота е микс от любов и интриги
Можеш да грееш и без на врата да има златни вериги
Не би трябвало да те притеснява факта
Че тук е трудно да се оцелява..
Борбата е искуство ..Иисус е в теб!
Просто в тоя кръг на ада липсва късмет..
Против "завистта" и "злобата" няма никой имунитет
Просто шибан манталитет...
И нека ни плюят сега по-късно ще ни обичат..
"Любовта" и "Омразата" си граничат.
Истински се наричат само тези,
Които не "спичат" и Реалността не отричат!
За това остани изправен! Винаги готов-никога Бавен!
Ония копелета те искат "безмълвен" забравен...
И мразят когато те видят до тях и си равен.
Baby кво мислиш че любовта е за мен,
Толкова много години пленен,
Все я търся и така не я откривам..
Сам се раждам и сам умирам..
Всеки пише сам своята биография, а това тук е мойта стенография
Живота в България се "диктува" от МАФИЯ и ме е срам,
Че съм част от тая порнография!
 
Пуснато от mariusmxm в Срд, 18/04/2012 - 13:03
Последно редактирано от CherryCrush на Пон, 01/05/2017 - 21:14
Подравни параграфите
превод на Английски

Here beacause of reality

Life is hard,but beautiful and insane
And if you die tomorrow,don't be surprised
Live now,tomorrow won't come
That "shit" is hard and it's only for my people
No matter how much (people) dislike that country
I like it as I like my beauty.I propose a toast,
Tonight call me "poor drunkard" and take a photography,but without lightning
The party must go on
And everyone of you has to keep
His head on, I don't want to see it down
You know it, not everything is a show!
In Bulgaria,the fictional heroes are held in respect,
They're lying to you,all of them!Don't you hear?Don't you see,my man?!
For how long will we stay both of us
And will be a tool in someone else hands?
And when we're screaming in the dark,there's no one to hear us
On the street everyone is swelling up
If i'm the chosen one,it doesn't matter
For everyone there is an escape!
God doesn't like dumb people!
I gave up going on church every Sunday
If you have - you have a will
If you haven't - there's nothing to talk about...
Just be careful and don't believe anyone!
Life is a bitch,don't forget that!
So fuck it and don't wait for anybody
But if you don't make anything,just go away
Time is pressing us,we're stuck here
And no one wants to go
Nor to see his own life on tape
Just a few of you can endure the pain!
 
Here,because of the reality,baby
One life
We live just once time
Once time we die
Man has always the right to choose!
 
Life is a mix of love and intrigues
You could shine even if you don't have a gold chains on your neck
You shouldn't be worried by the fact
That to survive here is hard
The fight is an art...Jesus is in you!
Just in that circle of hell,the luck is missing..
Against the envy and the spite,no one has an immunity
Just a fuckin' mentality...
And let spit us now,later they will love us..
Love and Hate are border.
"Real" are called only these ones,
Who don't dry up and don't deny the reality
That's why stand up!Always ready - never slow!
Those bastards want you speechless,forgotten...
And they hate seeing you next to them being equal
Baby,what do you think,that love is for me
So many years being captivate
I always look for it and don't find it..
I was born alone and will die alone..
Everybody writes his own biography,and this here is my stenography
Life in Bulgaria is set by the mafia and i'm ashamed
That I'm part of that pornography!
 
Пуснато от mariusmxm в Срд, 18/04/2012 - 13:16
Още преводи на "Tuk zaradi ..."
Английскиmariusmxm
See also
Коментари