Wa't ik bin (превод на Английски)

Advertisements
Фризийски

Wa't ik bin

Koest do net sjen, koest do net oan myn eagen sjen
Dat ik gjin fjoer mear yn my hie
Wêr wie de stim, wêr wie de stim dy't tsjin my sei
Dat ik myn dream ferjitten wie
En de dagen gien foarby en ik libbe mei de dei
Want ik hoechde net te witten fan de moarn
 
Sa ticht by dy, myn hiele libben wie 'k by dy
Dochs wie dyn tinken fier fan my
'k Ha alles jûn, ik ha my oan it lot ferbûn
Wy gienen elts ús eigen wei
Mar by alles wat ik die, wat ik yn myn hannen hie
Feroare blinkend goud yn inkeld sân
 
De dreamen dy't ik dreamde binne mei de tiid ferflein
Lit my frij om no te fleanen, lit my fleane yn 'e rein
Ik iepenje de finsters en ik fljoch sa fier ik kin
Want ik kin no einlik wêze wa't ik bin
 
Mar de jierren rekken wei, en de tiid dy naam ús mei
En wy hoechden net te wachtsjen op 'e moarn
 
De dreamen dy't ik dreamde binne mei de tiid ferflein
Lit my frij om no te fleanen, lit my fleane yn 'e rein
Ik iepenje de finsters en ik fljoch sa fier ik kin
Want ik kin no einlik wêze wa't ik bin
 
De dreamen dy't ik dreamde binne mei de tiid ferflein
Lit my frij om no te fleanen, lit my fleane yn 'e rein
Ik iepenje de finsters en ik fljoch sa fier ik kin
Want ik kin no einlik wêze wa't ik bin
Want ik kin no einlik wêze wa't ik bin
 
Пуснато от FokkerTISM в Срд, 25/12/2013 - 14:23
Подравни параграфите
превод на Английски

Who I am

Couldn't you see, couldn't you see it because of my eyes
That I didn't have the fire inside of me anymore
Where was the voice, where was the voice who said to me
That I forgot my dream
And the days passed by, and I lived by the day
Because I didn't have the know anything about tomorrow
 
So close to you, my whole life I was with you
But still your thoughts were far from me
I gave everything, I connected myself to destiny
We both went separate ways
But with everything I did, what I had in my hands
Turned shining cold into just sand
 
The dreams that I've dreamed have gone with the wind
Now let me free to fly, let me fly in the rain
I open the windows and fly as far as I can
Because I can now finally be who I am
 
But the years pass by, and the time took us along
And we didn't have to wait for tomorrow
 
The dreams that I've dreamed have gone with the wind
Now let me free to fly, let me fly in the rain
I open the windows and fly as far as I can
Because I can now finally be who I am
 
The dreams that I've dreamed have gone with the wind
Now let me free to fly, let me fly in the rain
I open the windows and fly as far as I can
Because I can now finally be who I am
Because I can now finally be who I am
 
Пуснато от DanNL в Пет, 25/04/2014 - 11:51
Добавен превод, изпълнявайки заявка, направена от FokkerTISM
Коментари на автора:

'Moarn' can be translated with 'in the morning' or 'tomorrow'. In this case I chose for tomorrow. If there's any suggestions for the translation, let me know.

Още преводи на "Wa't ik bin"
АнглийскиDanNL
De Kast: Топ 3
See also
Коментари