Yoksun (превод на Персийски)

Реклама
превод на ПерсийскиПерсийски
A A

نیستی

نیستی در کنارم
شب هایی است که نیستی در کنارم
برای توجه کردن هایت به من دلتنگم ، برخیز بیا
در کوچه های صورت زخمین
در ایستگاه های امید پنهان ، نیستی
 
در شیب های سرشار از اندوه
در شب های مملو از غم ، نیستی
تو را از من گرفتند ؟ بر رویم دردها کشیدند
آمدنت را ممنوع کردند
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
تو را از من گرفتند ؟ بر رویم دردها کشیدند
آمدنت را ممنوع کردند
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
نیستی در کنارم
شب هایی است که نیستی در کنارم
برای توجه کردن هایت به من دلتنگم ، برخیز بیا
در کوچه های صورت زخمین
در ایستگاه های امید پنهان ، نیستی
در شیب های سرشار از اندوه
در شب های مملو از غم ، نیستی
تو را از من گرفتند ؟ بر رویم دردها کشیدند
آمدنت را ممنوع کردند
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
تو را از من گرفتند ؟ بر رویم دردها کشیدند
آمدنت را ممنوع کردند
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
تو را از من گرفتند ؟ بر رویم دردها کشیدند
آمدنت را ممنوع کردند
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
اگر دستانم را ببندند ، عشقم را چگونه خواهند گرفت ؟
 
Пуснато от mahfmahf в Нед, 22/12/2013 - 16:02
Още преводи на "Yoksun"
Персийски mahf
Моля, помогнете "Yoksun" да бъде преведена
Funda Arar: Топ 3
Коментари