నీ మాయవల్లో | Nee maaya val lo [Into the Unknown] (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements
প্রূফরিডিং এর অনুরোধ

నీ మాయవల్లో | Nee maaya val lo [Into the Unknown]

వినపడినా వినను
ఏ కలకలం కోరనులే
పిలిచే పిలుపేది నను కద పదులే
పరుగే తీసేస్తూ మరి రాను వెనకే
 
నీ స్వరమే పెట్టాను నే పెడచెవినే
కాదని విన్నా అది జరగదు ఏ భయమూ లేదు
నన్ను కోరే మనుషులంతా ఇచ్చటే కలరు
రహస్యమంటు చెప్పినా నే పలకనుగా
 
చేశా సాహసాలు ఇంకేదీ వద్దులే
నష్టమెంత జరగనుందో నేను పడనులే
నీ మాయవల్లో నీ మాయవల్లో
నీ మాయవల్లో
 
దేనికిలా నిదురని చెరుపునది
పొరబా టు చేసానా నమ్మి ఇటు కదిలి
లేదంటే నువ్వు కొంచెం నాలా ఉంటావా నాదే కాదా నివసించే ఈ చోటే
 
దిగులే మొదలయ్యే నా శక్తే పెరిగే ఏ దారి చేరలేక చేరానా
నీ మాయవల్లో నీ మాయవల్లో
నీ మాయవల్లో
 
నువ్వున్నావా చూస్తున్నావా నిన్ను చేరా వింటున్నావా
 
ఎటు వెళ్తున్నావు నన్నే వదిలేసి
నేనెలా పడ్డానో నీ మాయవల్లో
 
IceyIcey দ্বারা বুধ, 04/12/2019 - 08:49 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ইংরেজী অনুবাদইংরেজী
Align paragraphs
A A

In your illusionary words(Nee maaya Vala Lo)

Even I can hear,I will not listen
I wont wish for any chaos
No call can move me
I can come back running
 
I am not bothered about your words
Even though I bother I will not happen and I am not afraid
The people who wants you are hear
Even though you tell the secret, I wont answer
 
I have done adventures and I dont want to now
I donno how much loss we are going to face,Though I wont fall for
your illusionary words,your illusionary words
 
Why is my sleep wiping off
Have I done a mistake by moving this way
If you don mine will you be like me,is n't this my place which I am living
 
The panic began and my strength grown...As I don have any way so,
Have I fallen for your words?,Have I fallen for your words?
For your illusionary words
 
Are you there,Are you watching ,I have reached you,Are you listening
 
Where are going and leaving me?
How I have fallen for your illusionary words!!?
 
MounikaSweetieMounikaSweetie দ্বারা সোম, 09/12/2019 - 10:21 তারিখ সাবমিটার করা হয়
IceyIcey এর অনুরোধের জবাবে যোগ করা হলো
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
"నీ మాయవల్లో | Nee ..." এর আরও অনুবাদ
ইংরেজী MounikaSweetie
অনুগ্রহ করে "నీ మాయవల్లో | Nee ..." অনুবাদ করতে সাহায্য করুন
মন্তব্যসমূহ
IceyIcey    সোম, 09/12/2019 - 18:24

Thank you for translating! Please, do not leave the title untranslated, it must be in English ^^

IceyIcey    মঙ্গল, 10/12/2019 - 11:52

Thanks, but please, remove the original title: it's not necessary, it's right there on the left. Please, do so for all your translations.

Besides, your English seems to have some issues. If you're not fluent in a language, you should always ask for proofreading, so that other users can help you improve Regular smile

MounikaSweetieMounikaSweetie    বৃহস্পতি, 12/12/2019 - 10:02

I am keeping the Title for my sake....Just to keep in track of the original song....If you find anything wrong in the translation....please feel free to do proof reading....I am trying to improve my English.Thank you
Sorry,If you feel I haven't justified the emotion of this song