Crown (어느날 머리에서 뿔이 자랐다) (ট্রান্সলিটারেশন)

Advertisements
ট্রান্সলিটারেশন
A A

Оныналь мориесо ппури чаратта (CROWN)

সংস্করণ: #1#2#3
Коуль согесо нарыль монхани понын нон нэга аня
Очжироун тутонгва something on my head
Идэро томанчиго щипо сарачжиго щипо чо молли
(Кухэчжо) нан нугу I don’t know who I am
 
Нэ моми мичённа бва
Нэ мориен ппури тода оттокхе момчульчжирыль молла
 
Oh сэсан сок на хончжа наппа
Кухэчжо оччомён нан квемури твенчжидо молла
Got no one but you
 
(Who you?)
Порёчжин наль чачжын нон кувонин голькка
(Who you?)
Нэ нальгедо нава катын апымин голькка
 
Морие ппури соса
But I love it
Нон нэ вангвани твэнчжи
Тугын-тугын тугын-дэнын гамгак
 
Щимчжанын тэхолан
But I love it
Пиросо ванбёкхэчжин
Ури тури тури туричжана
 
Oh oh oh oh oh
Вэроум момчора масури сури
 
Oh oh oh oh oh
YA YA YA
 
Oh oh oh oh oh
Квэроум момчора масури сури
 
Oh oh oh oh oh
YA YA YA
 
Сэсанын дэче вэ ирэ нахантэ
Харуачиме ппури таллин нэ сантэ
Пичжи иссылькка? Аммахантэдо
Кыттэ нунапесо пёльчёчжин нэ нальгэ
 
Марэчжо ное панчогыль вансонханын кон начжана
Нэ ирыми пулливочжин и сунган
 
(Who you?)
Порёчжин наль чачжын нон кувонин голькка
(Who you?)
Нэ нальгедо нава катын апымин голькка
 
Морие ппури соса
But I love it
Нон нэ вангвани твэнчжи
Тугын-тугын тугын-дэнын гамгак
 
Щимчжанын тэхолан
But I love it
Пиросо ванбёкхэчжин
Ури тури тури туричжана
 
Oh oh oh oh oh
Вэроум момчора масури сури
 
Oh oh oh oh oh
YA YA YA
 
Oh oh oh oh oh
Квэроум момчора масури сури
 
Oh oh oh oh oh
YA YA YA
 
Сащиль ачжикто нан чогым пуранхэ
Чагаун нэнсова вэроум чунгане со иссо
Nobody can understand
 
But it’s you
Ное чончжэга мабопчором нэ сэсаныль пакко
Нан ичжен ан апа
(I got crown on my head)
 
Морие ппури соса
But I love it
Нон нэ вангвани твэнчжи
Тугын-тугын тугын-дэнын гамгак
 
Щимчжанын тэхолан
But I love it
Пиросо ванбёкхэчжин
Ури тури тури туричжана
 
Oh oh oh oh oh
Вэроум момчора масури сури
 
Oh oh oh oh oh
YA YA YA
 
Oh oh oh oh oh
Квэроум момчора масури сури
 
Oh oh oh oh oh
YA YA YA
 
선인장선인장 দ্বারা মঙ্গল, 05/03/2019 - 05:13 তারিখ সাবমিটার করা হয়

Crown (어느날 머리에서 뿔이 자랐다)

মন্তব্যসমূহ