జీవన చక్రం/Nants ingonyama [Circle of Life/Nants ingonyama] (Jeevana chakram) (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements

జీవన చక్రం/Nants ingonyama [Circle of Life/Nants ingonyama]

Nants ingonyama bagithi Baba
Sithi uhm ingonyama
 
Nants ingonyama bagithi baba
Sithi uhhmm ingonyama
 
Ingonyama
Siyo Nqoba
 
Ingonyama...
Ingonyama nengw' enamabala
Ingonyama nengw' enamabala
Ingonyama nengw' enamabala...
 
వేసపివుం నీవే తొలిఅడుగే,
సౌరిరీ మనమీ దుండటం
కాలేకనే ఐదొం అండ లైవ్
యలదే పోకచంమే ఇదే
ఇదే కదా ప్రతియా తావులే వొలకైతే వనం
ఇరు ఎటుచేవా యినుము చలిచీమ
బోకారికి బొకరై కనీసీ ఉందాం
 
ఇది జీవన చక్రం
మొంము లాడా పగ
ఐదురె వేయినం రమిణ దకం
దరి గదే రా అంతేలే నివాళి
సాగే టెడారి
మన జీవన చక్రం
 
(Ingonyama nengw' enamabala
Ingonyama nengw' enamabala...)
 
ఇది జీవన చక్రం
మొంము లాడా పగ
ఐదురె వేయినం రమిణ దకం
దరి గదే రా అంతేలే నివాళి
సాగే టెడారి
మన జీవన చక్రం
 
XxTiagoxXXxTiagoxX দ্বারা শুক্র, 22/05/2020 - 16:14 তারিখ সাবমিটার করা হয়
IceyIcey সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন সোম, 25/05/2020 - 08:26
ইংরেজী অনুবাদইংরেজী
Align paragraphs

The Life Cycle

Here comes a lion, father
Oh, yes, it’s a lion
 
Here comes a lion, father
Oh, yes, it’s a lion
 
A lion
We’re going to conquer
 
A lion
A lion and a leopard come to this open place
A lion and a leopard come to this open place
A lion and a leopard come to this open place
 
This is your first time
And we are all here
Sooner or later
This had to happen
This is the case, you will help us
Although we are trembling
Let's have a minimum of respect
 
This is the life cycle
Boy's moment
This is from five thousand centuries
Everybody come to honor him
This is going to last
Our life cycle
 
(A lion and a leopard come to this open place
A lion and a leopard come to this open place)
 
This is the life cycle
Boy's moment
This is from five thousand centuries
Everybody come to honor him
This is going to last
Our life cycle
 
ধন্যবাদ!
XxTiagoxXXxTiagoxX দ্বারা শুক্র, 22/05/2020 - 16:54 তারিখ সাবমিটার করা হয়
লেখকের মন্তব্য:
"జీవన చక్రం/Nants ..." এর আরও অনুবাদ
ইংরেজী XxTiagoxX
মন্তব্যসমূহ
Alma BarrocaAlma Barroca    শুক্র, 22/05/2020 - 22:36

You haven't selected Tamil in your language lists, so how did you manage to translate this song into two languages?

XxTiagoxXXxTiagoxX    শুক্র, 22/05/2020 - 22:42

Tamil? I have selected the Tamil language in my language list

Read about music throughout history