Taiwanese Hokkien

Translations to and from
শিল্পীগানভাষাসমূহ
EggPlantEgg浪流連 (Long lui lian)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
EggPlantEgg 浪子回頭 (Long ji hue thau)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
John LegendAll of Meইংরেজী → Taiwanese Hokkien
Crowd Lu魚仔 (He ya)চীনা, Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jody Chiang家後 (Ke au)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chen Mao-Feng鴛鴦 (Wuan yiunn)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Teresa Teng望春風 (Bang tshun hong) Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Karen Mok爱情 (Ài qíng)চীনা, Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Yeh Chi-Tien愛拼才會赢 (Ai phing tsiah yei yen)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Yeh Chi-Tien故鄉 (Koo hiong)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Andy Lau世界第一等 (Se kai te it tien)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jody Chiang當時袂嫁 (Tang si be ke)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Crowd Lu明仔載 (Bin a tsai)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
SodaGreen無眠 (Bo bin)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Liu Lingling一人一半感情袜散 (Medley)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Ricky Hsiao阿嬤的話 (A ma ei wue)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Teresa Teng雨夜花 (Wu yia hue)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Yeh Chi-Tien十五暝的月台 (Tsap goo mi ei guat tai)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Teresa Teng燒肉粽 (Sio bah tsang)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Julie Su 花若離枝 (Hue na li ki)Taiwanese Hokkien → চীনা
Jay Chou火車叨位去 (Hue tshia do ui khi)Taiwanese Hokkien → চীনা
Chen Lei風真透 (hong tsin thàu)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jody Chiang風吹風吹 (Hong tshue hong tshue)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jia Zi-Hui講會到做袂到 (Kong ei kau tso be kau)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chthonic (band)皇軍 (Hong Kun) [TAKAO]Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Chthonic (band)破夜斬 (Phua yia tsam) [Supreme Pain for the Tyrant]Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
A-Mei好膽你就來 (Ho tann li to lai)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Fong Fei-Fei四季紅 (Su kui hong)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Shen Wen Cheng男兒的心聲 (Lam ji ei sim siann)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Jody Chiang落雨聲 (Loh hoo siann)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chen Lei歡喜就好 (Huann hi tiu ho)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Nine One One沒你我沒差 (But li gua but tsha)চীনা, Taiwanese Hokkien → ফিলিপিনো / তাগালোগ
Nine One One妳不愛我 (Li put ai gua)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jody Chiang繁華攏是夢 (Huan hua long si bang)Taiwanese Hokkien → চীনা
Jody Chiang炮仔聲 (Phau a siann)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Fong Fei-Fei鑼聲若響 (Lo siann na hiang)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Fong Fei-Fei河邊春夢 (Ho pinn tshun bang)Taiwanese Hokkien → চীনা
Chris Hung舊情綿綿 (Ku tsing mi mi)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jason Wang腳印 (Kioh in)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Leehom Wang你是我心內的一首歌 (Li si gua sim lai ei tsit siu kua)চীনা, Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Mayday勇敢 (Yong kam)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Chyi Chin港都夜雨 (Kang too yia yue)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Crowd Lu港邊男兒 (Kang pian lam ji)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Jody Chiang傷心酒店 (Siong sim tsiu tiam)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Hong Bai-Hui阮的伊 (Guan ei yi)Taiwanese Hokkien → চীনা
Hong Bai-Hui愛當香 (Ai tng pang)Taiwanese Hokkien → চীনা
Chen Lei上美ㄟ一首歌 (siōng suí ê tsi̍t siú kua)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jason Wang命中注定 (Mia tiong tsu ting)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Ric Jan倔強的戆人 (Ku kiong ei gong lang)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jenny Huang幸福的船 (Hing hok ei tsun)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Sasha Li放阮自由飛 (Pang guan tsu yiu pue)Taiwanese Hokkien, জাপানী → ট্রান্সলিটারেশন
Lim Ku-teng台北冷清清 (Tai pak ling tshing tshing)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Tong Iok-kun放你去飛 (Pang li khi pue)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Silent Hell海嘯 (Tsunami)চীনা, Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jody Chiang遠走高飛 (Wan tsau ko fue)Taiwanese Hokkien → চীনা
Delphine Tsai夢中夢 (Bang tiong bang)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Yeh Chi-Tien墓仔埔也敢去 (Bong a poo yia kam khi)Taiwanese Hokkien → চীনা
Bobby Chen阿春仔伊阿嬤 (A-tshun-á in A-má)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Chen Lei約定 (Yiok ting)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chen Lei双双對對 (Siang siang tui tui)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chris Hung春天哪會這呢寒 (Tshunn thinn na ei tsit neh kuann)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Ric Jan心破碎的聲 (Sim pho tshui ei siann)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Nine One One嘻哈庄腳情 (Hi ha tsng kioh tsing)চীনা, Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Chthonic (band)殘枝 (Tsan ki) [Legacy Of The Seediq]Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Miya Hsiao紙風箏 (Tsua hong tshue)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Danny Shao漂浪的靈魂 (Phiau long ei ling hun)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Silent HellFight for Dreamsচীনা, Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jody Chiang甲你攬牢牢 (Kah li lam tiau tiau)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jody Chiang七老八十 (Tshit lau peh tsap)Taiwanese Hokkien → চীনা
Lin Yu-Ying那奴灣名字 (Na loo uan mia ji)Taiwanese Hokkien → চীনা
Lin Yu-Ying看透透 (Khuann thau thau)Taiwanese Hokkien → চীনা
Lin Yu-Ying酒國艷花 (Tsiu kok yan hue)Taiwanese Hokkien → চীনা
Lin Yu-Ying恨孤單 (Hun koo tuann)Taiwanese Hokkien → চীনা
Yeh Chi-Tien瓊花 (Khinh hue)Taiwanese Hokkien → চীনা
Fong Fei-Fei補破網 (Poo phua bang)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
David Tao上愛唱的歌 (Siong ai tshiunn ei kua)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Shen Wen Cheng心事誰人知 (Sim su tsui lang tsai)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Hong Bai-Hui阿爸 (A Ba)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chen Lei台灣話 (tâi-uân uē)Taiwanese Hokkien → চীনা
Michelle Pan純情青春夢 (Sun tsing tshing tshun bang)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Ric Jan年華 (Nian hua)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Ric Jan煙花 (Yian hue)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Jason Wang慣習 (Kuan sip)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Yuan Xiao-Di嘸通做歹子 (Mn thang tso phainn gann)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chris Hung恰想也是你一人 (Ka siunn yia si li tsit lang)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Ric Jan愛沒遺憾 (Ai but wui ham)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Miya Hsiao毒藥 (Tok yioh)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Chthonic (band)共和 (Kiong ho) [Next Republic]Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Chthonic (band)尼可拉斯 (Ni kho la suh) [Sail Into The Sunset's Fire]Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jody Chiang藝界人生 (Ge kai jin sing)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jody Chiang阮若打開心內的窗 (Guan na pa khui sim lai ei thang)Taiwanese Hokkien → ইংরেজী
Jody Chiang我愛過 (Gua ai kue)Taiwanese Hokkien → চীনা
Jody Chiang歹逗陣 (Phainn dau tin)Taiwanese Hokkien → চীনা
Lin Yu-Ying心頭恨 (Sim thau hun)Taiwanese Hokkien → চীনা
Lin Yu-Ying相思欉 (Siunn si tsang)Taiwanese Hokkien → চীনা
Lin Yu-Ying愛無解 (Ai bo kai)Taiwanese Hokkien → চীনা
Lin Yu-Ying金針山之戀 (Kim tsiam suann tsi luan)Taiwanese Hokkien → চীনা
Lin Yu-Ying風雨愛情路 (Hong yu ai tsing loo)Taiwanese Hokkien → চীনা
Fong Fei-Fei心酸酸 (Sim sng sng)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Fong Fei-Fei月夜愁 (Gueh yia tshiu)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Fong Fei-Fei雙雁影 (Siang gan yiann)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Jacky Wu大聲說出心內的話 (Tua siann suat tshut sim lai ei ue)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
David Tao望春風 (Bang tshun hong)চীনা, Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chris Hungㄧ生為你醉 (Yi sing ui li tsui)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chan Ya-wen墓仔埔也敢來 (Bong a poo yia kam lai)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Lamb Music詩篇二十三篇চীনা → Taiwanese Hokkien
Lamb Music我要等候耶和華চীনা → Taiwanese Hokkien
Lamb Music稱頌祢聖名চীনা → Taiwanese Hokkien
Lamb Music可喜悅的祭 (Kě xǐ yuè de jì)চীনা → Taiwanese Hokkien
Lamb Music永遠稱頌祢চীনা → Taiwanese Hokkien
Huang Pin-Yuan白鷺鷥 (Peh linn si)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chen Ying-Git海海人生 (Hai hai jin sing)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
World of GamesSans Songইংরেজী → Taiwanese Hokkien
Jia Zi-Hui情深緣淺 (Tsing tshim yian tshian)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Jia Zi-Hui麥囉嗦 (Mai lo so)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Jia Zi-Hui最愛 (Tsue ai)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Jason Wang牽袂條的手 (Khan be tiau ei tshiu)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Roger Wang情義 (Tsing gi)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chen Mao-Feng兄弟 (Hiann ti)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Chris Hung今生為你我願意 (Kim senn yui li gua guan yi)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন
Daniel Lo茫茫到深更 (Bang bang kau tshim kenn)Taiwanese Hokkien → ট্রান্সলিটারেশন

Pages