Martyren (ইংরেজী অনুবাদ)

Advertisements
সুইডিশ

Martyren

Lyssna nu jag vill berätta
om en liten späd martyr
som med Jesus i sitt hjärta
blev ett ljus likt klippans fyr
Hon i söndagsskolan lärde
älska Jesus, frälsaren
och hon sjöng med ljus och glädje:
"Jag är glad, han är min vän"
 
Upp på krogen, hennes pappa
sökte sin förnöjelse
bland de gudsförgätna fäder,
de som hemmen skövlade
Och en dag när lilla Anna
sjöng en sång om barnens vän
börjar fadern svära, banna,
frågar "Vem har lärt dig den?"
 
"Den jag lärt i söndagsskolan"
svarar lilla Anna glad
"där jag hört om Jesu kärlek
och om ljusa änglars stad"
Och nu fadern vredgad säger
"Ej i söndagsskolan gå
och dig sådan dumhet lärer
Jag ska då till döds dig slå"
 
Söndagen kom och lilla Anna
modern frågar "Får jag gå
till min kära söndagsskola
och om Jesus höra på?"
Under tårar, modern säger
"Gärna, Anna, får du det
Men kom hem förrän pappa kommer
Han är drucken, som du vet"
 
Förrän hon från skolan kommer,
redan pappa kommen var
Frågar vredgad var hon varit
Anna säger "Pappa hör
Jag har hört om Jesu kärlek
Jesus älskar pappa, men
vill ej pappa älska Jesus
och gå in i himmelen?"
 
Så som skogens vilddjur ryter
rusar fadern på sitt barn
Slår det våldsamt, blodet flyter
Ingen skonsamhet han har
Grannar komma nu och taga
barnet halvdött ur hans hand
Och till cellen drinkaren förs
där han slås i starka band
 
I den sena natten vakar
modern över barnet sitt
Det på blodig bedd nu vilar
Snart hon lidandet är kvitt
När hon vaknar, viskar sakta
"Gråt ej mamma, ty jag går
hem till barnavännen Jesus
där jag min belöning får"
 
"Och min klänning som blev blodig
när min pappa hårt mig slog
ska jag ta och visa Jesus
att jag glad för honom dog
Hälsa pappa när han kommer
ifrån krogen att jag ber
att han möter mig hos Jesus
och att han ej dricker mer"
 
Nu hon slumrar för att vakna
hemma hos sin bäste vän
Men den arme drinkarens hjärta
vreds för avskedshälsningen
I förtvivlans djupa vågor
förd av samvetskvalens flod
lider han likt skepp i lågor
Sjunker ned vid klippans fot
 
I en nattlig syn, han såg sig
stå vid stranden av en flod
som ej gick att komma över
Men på andra sidan stod
med en blodig kjol i handen,
lilla Anna vinkade
"Pappa, kom till denna stranden
Jag vill pappa hos mig se"
 
Av en okänd hand, han fördes
sakta över flodens brus
till sin älskling och hon viskar
"Pappa, här är fredens hus
Det var Jesus som dig förde
Han dig frälsar från all nöd"
Fadern vaknar och förstår att
Jesus frälsar ifrån död
 
Så som solens stråle bryter
genom cellens fönster in
Jesu nåd och kärlek lyser
in i fångens själ och sinn
Och om Jesu nåd han vittnar
Många hörde, tro därpå
Skall en gång i livets morgon
Anna många kärvar få
 
JofesJofes দ্বারা সোম, 11/02/2019 - 14:06 তারিখ সাবমিটার করা হয়
JofesJofes সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন শুক্র, 22/02/2019 - 22:10
Align paragraphs
ইংরেজী অনুবাদ

The martyr

Listen here, I want to tell you
about a tender little martyr
who with Jesus in her heart
became a beacon like the cliff lighthouse
She learned in Sunday school
to love Jesus, the saviour
and she sang with light and joy
"I am happy, he is my friend"
 
Upon the tavern, her dad
sought his pleasure
among the godforsaken fathers,
those who were pillaged by their homes
And one day when little Anna
sang a song about the children's friend
the father starts to curse, scold,
asks "Who has taught you that?"
 
"I have learnt it in Sunday school"
little Anna answers happily
"where I have heard about the love of Jesus
and about the city of bright angels"
And now the father says wrathfully
"Do not go to Sunday school
and learn such rubbish
Then I will beat you to death"
 
Sunday came and little Anna
asks her mother "Can I go
to my dear Sunday school
and hear about Jesus?"
In tears, the mother says
"Sure, Anna, you can do that
But come home before dad comes
He is drunk, as you know"
 
Before she comes from school,
dad had already came
Asks wrathfully where she has been
Anna says "Dad, listen
I have heard about the love of Jesus
Jesus loves dad, but
does dad not want to love Jesus
and go into Heaven?"
 
Like the beasts of the forest roar,
the father runs at his child
Beats it violently, the blood is flowing
He has no mercy
Neighbours come now and take
the child half-dead from his hand
And to the cell, the drinker is taken
where he is tied in strong leashes
 
In the late night
the mother watches her child
It rests on a bloody bed now
Soon, she is free from suffering
When she wakes up, whispers slowly
"Do not cry, mum, for I am going
home to the children's friend Jesus
where I get my reward"
 
"And my dress that got bloodstained
when my dad beat me hard
I will take and show Jesus
that I died happily for him
Tell dad when he comes
from the tavern that I ask
him to meet me with Jesus
and that he does not drink anymore"
 
Now she slumbers to wake up
at the home of her best friend
But the poor drinker's heart
is torn for the farewell
In the deep waves of despair
driven by the river of guilt
he suffers like a ship on fire
Sinking by the foot of the cliff
 
In a nightly vision, he saw himself
standing by the shore of a river
that could not be crossed
But on the other side stood
with a bloodstained skirt in her hand,
little Anna was waving
"Dad, come to this shore
I want to have dad with me"
 
By an invisible hand, he was brought
slowly across the roar of the river
to his beloved and she whispers
"Dad, here is the house of peace
It was Jesus who brought you
He saves you from all need"
The father wakes up and realises that
Jesus saves from death
 
As the ray of the sun breaks
in through the cell window,
the mercy and love of Jesus shines
into the prisoner's soul and mind
And about the mercy of Jesus, he testifies
Many listened, believe
One time in the morning of life
Anna will get many sheaves
 
JofesJofes দ্বারা সোম, 11/02/2019 - 14:47 তারিখ সাবমিটার করা হয়
JofesJofes সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন শুক্র, 22/02/2019 - 22:10
See also
মন্তব্যসমূহ