فرید هنرور

فرید هنرور এর ছবি
নাম
Farid
যোগদান
10.12.2012
ভূমিকা
Senior Member
পয়েন্ট
853
Contribution
151 অনুবাদ, 666 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন, 27 অনুরোধের সমাধান করেছেন, 20 জন সদস্যকে সাহায্য় করেছেন, left 65 comments

Zurna98

আগ্রহসমূহ

برای درخواست ترجمه و انجام ترجمه،‌به سایت من بپيونديد.
https://zurna98.com/fa

আমার সম্পর্কে

6 سالی ميشه كه انجام ترجمه رو شروع كردم

ভাষাসমূহ
জন্মগত
আজারবাইজানীয়
অনর্গল
ফারসি, তুর্কি
চর্চা করেছেন
ইংরেজী, Turkish (Anatolian dialects)
আমার সাথে যোগাযোগ করুন

فرید هنرور দ্বারা পোস্ট করা 151 অনুবাদবিস্তারিতসব অনুবাদ

শিল্পীঅনুবাদভাষাসমূহমন্তব্যসমূহInfoInfo
Tan Taşçıبه صورت متفاوتی جدا شدیم তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
İlyas Yalçıntaşبه راه افتادم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ebru Gündeşجیک (صدا) তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Tarkanاون معاشقه ها তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Ebru Gündeşاین غریبه توی چشمات کیه তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ebru Gündeşزود فراموش نکن তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ebru Gündeşبهشت তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Ebru Gündeşبرید তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ebru Gündeşتا ته عاشق তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Ebru Gündeşمن هم فرزند یک انسانم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ebru Gündeşسراغتو گرفتم نیا তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ebru Gündeşصدا کنید بیاد তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ebru Gündeşخدایم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ebru Gündeşعاشق তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Mustafa Sandalبیا برای من (بیا پیشم) তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Oğuzhan Koçنا امیدی তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Derya Uluğعقل و فکر درهم برهمه তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
İlyas Yalçıntaşمعما (پازل) তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Ahmet Selçuk İlkanیک صفحه عشق তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Mabel Matizموهای رنگیت তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Emre Aydınشاید بچه ام তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ece Seçkinآدیّو তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Sibel Canعشق جدیدم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Mustafa Ceceliمی فهمی তুর্কি → ফারসি
4 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
4 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Yalınبی تو نمیشه তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Hande Ün​salبازی کن بازی کن তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Berdan Mardiniقند فروش তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Serkan Kayaلعنت بشه তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
İrem Dericiآلارم اشتباه তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Emrah Karadumanصداتو ببر তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Simgeخواهم بوسید তুর্কি → ফারসি
4 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
4 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Serdar Ortaçیار هوایی তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Mabel Matizبه هم پیچیده তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Ece Seçkinتا تهش তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Mustafa Ceceliبا ارزشم তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Bengüعصر طلائی তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Emrah Karadumanزیباترین شکستم তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Emrah Karadumanعشق تبعید شدمون তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Serkan Kayaغبار کوه ها তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Tuğba Yurtباز دوباره دوست داشته باش তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Yalınبدون تو من چی باشم তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Emrah Karadumanچاه عمیقم তুর্কি → ফারসি
7 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
7 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Edisرمان তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Bora Duranبه سمت تو তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ziynet Saliگریه می کنم؟ نخواهم کرد তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Hande Yenerمنو دوست داشته باش তুর্কি → ফারসি1
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Oğuzhan Koçخیال می کنن خوبم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Bahadır Tatlıözتقویم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Cem Beleviدستاتو باز کن তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Mustafa Ceceliخوبه که در زندگیمی তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Edisبرای زیباییت তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
İrem Dericiمن تنها ، شما همتون তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Calvin Harrisیک بوسه ইংরেজী → ফারসিইংরেজী → ফারসি
Petek Dinçözمتشکرم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Jonas Blueمادر ইংরেজী → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
ইংরেজী → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Mabel Matizاگه اونطور راحته তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Cem Beleviعشق مه آلود তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ziynet Saliدیوانه و مجنون তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Sibel Canغیر از تو کسی رو ندارم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Feride Hilal Akınآیا می دونه তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Ferhat Göçerروا (جایز) তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Gökhan Keserعاشق هر کسی بشم ، بختش باز میشه তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
İdo Tatlısesتا مچ دستام درد می کنه তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Ayla Çelikکمد آینه دار তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Demet Akalınآه، عشق احمق তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Ebru Yaşarمن چه آتیش ها که ندیدم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Edisدروغ তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Mustafa Sandalعشق رانده نمیشه তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Berkayبنویس তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Alişanمیدونم برنخواهد گشت তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Cem Beleviنمیتونم عادت کنم তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Sibel Canچاه তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Edisشبنم یخ زده তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Oğuzhan Koçتقدیر الهی তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Demet Akalınبه جانم هم بخوره তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Merve Özbeyخواهد زد তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
İsmail YKمست شدم তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Oğuzhan Koçسر زده তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Murat Bozهی তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
İlyas Yalçıntaşآرزوها بیعار (غیر قابل دسترس) তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Bahadır Tatlıözآب راه خودشو پیدا می کنه তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Rafet El Romanدلتنگ شدم তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Oğuzhan Koçاسیر ابرها شدیم তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
1 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Burayدیگه دوستت ندارم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Aleyna Tilkiگل تنها তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Simgeعشقت بشم তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
3 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
İlyas Yalçıntaşراه شهر তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Murat Bozتا دیر نشده তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Sezen Aksuنميتونم برم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Mehmet Erdemجناب حاكم তুর্কি → ফারসিতুর্কি → ফারসি
Bengüاز احترامم তুর্কি → ফারসি
10 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
10 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Sezen Aksuمنصرف شدم তুর্কি → ফারসি2
5
1 ভোট, 16 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
5
1 ভোট, 16 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Ebru Gündeşسلطان قلبم তুর্কি → ফারসি
32 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
32 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Mustafa Ceceliدر بیماری و سلامتی তুর্কি → ফারসি
20 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
20 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Tarkanفیروزه তুর্কি → ফারসি4
13 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
13 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Bengüعادت دهان তুর্কি → ফারসি
5 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
5 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Ümit Besenعادت کردن از دوست داشتن سخت تره তুর্কি → ফারসি4
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Adnan Şensesپر کن ساقی তুর্কি → ফারসি
16 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
16 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Adnan Şensesپر کن ای ساقی তুর্কি → ফারসি
8 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
8 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
Adnan Şensesخیلی ناراحتی ای دوست তুর্কি → ফারসি1
5
1 ভোট, 7 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন
তুর্কি → ফারসি
5
1 ভোট, 7 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন

Pages