نخستین بار بعد یک عمر | Noxostinbār ba'd-e yek omr [For the First Time in Forever (Reprise)] (Glory) (Englisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Frozen (OST)
  • Gastmusiker: Sarina Sayyah, Samin Mozaffari
  • Lied: نخستین بار بعد یک عمر | Noxostinbār ba'd-e yek omr [For the First Time in Forever (Reprise)] (Glory)

نخستین بار بعد یک عمر | Noxostinbār ba'd-e yek omr [For the First Time in Forever (Reprise)] (Glory)

نران مرا تو ز خود
مشو دگر ز من دور
نباشد نیاز که باشی سرد این‌طور
 
چون "نخستین‌بار بعد یک عمر"
پی بردم راهی هست
"نخستین‌بار بعد یک عمر"
چاره سازیم دست در دست
کنیم باهم ترک اینجا را
نباید ز آن ترسید
چون "نخستین‌بار بعد یک عمر"
ما باهم هستیم
 
- آنا! به خانه رو کن
برو؛ برگرد
خورشید آنجاست
بگشا دل از من
- درسته؛ ولی...
- آنا! تو...
…خیرم خواهی
خواهم دانی
من تنهایم، همراه با آزادی
دور شو ز من
آن‌دم مصون مانی
 
- اینگونه هم نیست!
- منظور تو چیست؟!
- از چیزی بی‌خبری تو!
- چی می‌گویی تو؟!
- آرندل در برف رفته فرو
- چی گفتی؟!
- بگی نگی باعث شدی یه زمستون ابدی همه‌جا رو فرا بگیره.
- چی؟! همه‌جا رو؟!
- غصه نخور. یخا رو آب کن. خب؟!
- نه! نمی‌تونم. بلد نیستم!
- چرا! می‌تونی. مطمئنم می‌تونی.
 
- چون "نخستین‌بار بعد یک عمر"
- چه ساده من شدم زنجیر…
- نباید ز آن ترسید
- …به طوفان درونم، درگیر!
- چاره سازیمش به امید
- عاجزم در این!
- کنیم طوفان ناپدید
- بس کن که بدتر شد این نفرین!
- نهراس!
- ترسم از این
- رخشان کنیم خورشید
- نباشی تامین
- بیابیم بهر آن تمکین
می‌توانیم بی‌شک و تردید
نباید ز آن ترسید
 
Von T. O.DT. O.D am Mi, 06/03/2019 - 14:58 eingetragen
Zuletzt von T. O.DT. O.D am Sa, 27/04/2019 - 16:07 bearbeitet
Eigener Kommentar:

Hello! Hope you enjoy the Persian lyrics♪
★★★★★
Performed by GloryEntertainment Persian dub group:
Elsa: Sarina Sayyah/سارینا سیاح
Anna: Samin Mozaffari/ثمین مظفری

For the first time in a lifetime (REPRISE)

Don't shut me out from you
Don't be distant to me again
It's not necessary to be cold like this
 
'cause "for the first time in a lifetime"
I understand there's a way
"For the first time in a lifetime"
We'll fix it hand in hand
We'll leave here together
You don't have to be afraid of it
'cause "for the first time in a lifetime"
We're together
 
- Anna! Look at home
Leave; Go back
The sun's there
Abandon me
- OK; but…
- Anna! You…
- …mean well
I want you to know
that I'm alone, with freedom
Be distant to me,
then you'll be safe
 
- But it's not as (easy as) this!
- What do you mean?!
- You're unaware of something!
- What are you talking about?!
- Arendelle is drown in snow
- What did you say?!
- As it seems you caused to be set off an eternal winter everywhere.
- What?! Everywhere?!
- Don't be sad. Melt the ice. OK?!
- No! I can't. I don't know it.
- Yes! You can. I'm sure you can.
 
- 'cause "for the first time in a lifetime"
- How easy I became restrained…
- You don't have to be afraid of it
- …to the thunder inside of me, prisoned
- We'll fix it by hope
- I'm unable to do this!
- We'll make the thunder disappear
- Stop! the curse became worse!
- Don't panic!
- I'm afraid of this
- We'll make the sun shine
- that you're not safe
- We'll find the solution of it
We can do it, no doubt
You don't have to be afraid of it
 
Hello! Hope you enjoy the Persian lyrics♪
Von T. O.DT. O.D am Do, 14/03/2019 - 22:56 eingetragen
Auf Anfrage von IceyIcey hinzugefügt.
Kommentare des Autors:

Hope you enjoy the Persian lyrics♪

Kommentare