അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി (Akkarayikke yaatra cheyyum Sion sanjaari) (Transliteration)

അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി

അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
 
കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ
കഴിവുള്ളോൻ പടകിലുണ്ട്
കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ
കഴിവുള്ളോൻ പടകിലുണ്ട്
 
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
 
വിശ്വാസമാം പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ
തണ്ടു വലിച്ചു നീ വലഞ്ഞീടുമ്പോൾ
വിശ്വാസമാം പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ
തണ്ടു വലിച്ചു നീ വലഞ്ഞീടുമ്പോൾ
 
ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്തൻ കൂടെയുണ്ട്
അടുപ്പിക്കും സ്വർഗ്ഗീയ തുറമുഖത്ത്
ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്തൻ കൂടെയുണ്ട്
അടുപ്പിക്കും സ്വർഗ്ഗീയ തുറമുഖത്ത്
 
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
 
എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല
ഇവിടെ ഞാൻ പരദേശവാസിയാണല്ലോ
എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല
ഇവിടെ ഞാൻ പരദേശവാസിയാണല്ലോ
 
അക്കരെയാണ് എന്റെ ശാശ്വതനാട്
അവിടെനിക്കൊരുക്കുന്ന ഭവനമുണ്ട്
അക്കരെയാണ് എന്റെ ശാശ്വതനാട്
അവിടെനിക്കൊരുക്കുന്ന ഭവനമുണ്ട്
 
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
 
കുഞ്ഞാടതിൻ വിളക്കാണ്
ഇരുളൊരു ലേശവുമവിടെയില്ല
കുഞ്ഞാടതിൻ വിളക്കാണ്
ഇരുളൊരു ലേശവുമവിടെയില്ല
 
തരുമെനിക്ക് കിരീടമൊന്ന്
ധരിപ്പിക്കും അവൻ എന്നെ ഉത്സവവസ്ത്രം
തരുമെനിക്ക് കിരീടമൊന്ന്
ധരിപ്പിക്കും അവൻ എന്നെ ഉത്സവവസ്ത്രം
 
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സീയോൻ സഞ്ചാരി
ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
 
Von GodwithusGodwithus am Di, 19/10/2021 - 18:34 eingetragen
Transliteration
Align paragraphs

அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி

Versionen : #1#2#3
அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி
ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படெண்டா
அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி
ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படெண்டா
 
காற்றினெயும் கடலினெயும் நியந்த்ரிப்பான் கழிவுள்ளோன் படகிலுண்டு
காற்றினெயும் கடலினெயும் நியந்த்ரிப்பான் கழிவுள்ளோன் படகிலுண்டு
 
அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படெண்டா
அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படெண்டா
 
விஷ்வாசமாம் படகில் யாத்ர செய்யும்போள்
தண்டு வலிச்சு நீ வலஞ்ஞிடும்போள்
விஷ்வாசமாம் படகில் யாத்ர செய்யும்போள்
தண்டு வலிச்சு நீ வலஞ்ஞிடும்போள்
 
பயப்படெண்டா கர்த்தன் கூடேயுண்டு
அடுப்பிக்கும் ஸ்வர்க்கீய துறமுகத்து
பயப்படெண்டா கர்த்தன் கூடேயுண்டு
அடுப்பிக்கும் ஸ்வர்க்கீய துறமுகத்து
 
அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி
ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படெண்டா
அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி
ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படெண்டா
 
எண்டே தேஷம் இவிடேயல்லா
இவிடே ஞான் பரதேச வாசியாணல்லோ
எண்டே தேஷம் இவிடேயல்லா
இவிடே ஞான் பரதேச வாசியாணல்லோ
 
அக்கரையாண் எண்டெ ஷாஷ்வதநாடு
அவிடெனிக்கொருக்குண பவனமுண்டு
அக்கரையாண் எண்டெ ஷாஷ்வதநாடு
அவிடெனிக்கொருக்குண பவனமுண்டு
 
அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி
ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படெண்டா
அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி
ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படெண்டா
 
குஞ்ஞாடதிண் விளக்காணு
இருளொரு லேஷவுமவிடேயில்லா
குஞ்ஞாடதிண் விளக்காணு
இருளொரு லேஷவுமவிடேயில்லா
 
தருமெனிக்கு கிரீடமொண்ணு
தரிப்பிக்கும் அவன் எணே உல்சவவஸ்த்ரம்
தருமெனிக்கு கிரீடமொண்ணு
தரிப்பிக்கும் அவன் எணே உல்சவவஸ்த்ரம்
 
அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி
ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படெண்டா
அக்கரைக்கு யாத்திர செய்யும் சீயோன் சஞ்சாரி
ஓளங்கள் கண்டு நீ பயப்படெண்டா
 
Danke!
Von GodwithusGodwithus am Mi, 20/10/2021 - 04:03 eingetragen
Übersetzungen von „അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ...“
Transliteration Godwithus
Worship Songs - Various Religions: Top 3
Kommentare
Read about music throughout history