Michele Perniola - Chain of Lights (Bulgarisch Übersetzung)

Englisch

Chain of Lights

No, I don’t wanna dream forever
All the time and peace was more than just a simple word
I wanna find a better way of living
Connect my tears and fears with friends
 
Understanding and forgiving
Must give this world a final chance
 
I can feel life is changing
Times are rearranging in so many, many ways
Let us try to make the world a better place
 
So light up the candles, let’s illuminate the night
Just light up the candles, let them shine on deep inside
Build a chain of light for you and a chain of light for me
And believe that we can change reality
 
We’ve only got one life (We’ve only got one life)
So let’s try to make our dreams survive
(Try to make our dreams survive)
Maybe live though not that many other people feel the same
(Oh yeah)
 
One’s a lonely number but together
We can make a million candles shine forever
Let us build a chain of hearts in a world that‘s blue and dark
 
So light up the candles, let’s illuminate the night
And together hand in hand we will feel the love inside
Build a chain of love for you (A chain of love for you)
And a chain of love for me (A chain of love for me)
We will let our vision change reality
 
If we all light a candle we could build a chain of light
If we all walk together we will feel the love inside
It’s a chain of hearts for you (A chain of hearts for you)
And a chain of hearts for me (A chain of hearts for me)
Let’s create a world that’s human, fair and bright
 
If we all light a candle (If we all light a candle)
We’d illuminate the night (We’d illuminate the night)
If we all walk together (Yes, we should)
We will feel the love inside
 
It’s a chain of light for you (A chain of light for you)
And a chain of light for me (A chain of light for me)
We can build a peaceful world to each man
(Standing side by side)
 
It’s a chain of love for you (A chain of love for you)
And a chain of love for me (A chain of love for me)
And to make a world that’s human, fair and right
 
Von RoKirkland am Mo, 16/03/2015 - 18:09 eingetragen
Zuletzt von Miley_Lovato am Sa, 13/06/2015 - 20:49 bearbeitet
Eigener Kommentar:
Align paragraphs
Bulgarisch Übersetzung

Вериги от светлини

Не, не искам да мечтая завинаги,
През цялото време, мир беше повече от проста дума.
Искам да открия по-добър начин на живот.
Да свържа сълзите и страховете си с приятели.
 
Разбирателство и прошка
Биха дали на този свят един последн шанс.
 
Мога да почувствам как този свят се променя
Времената се разместват по толкова много начини.
Нека се опитаме да направим този свят едно по-добро място.
 
Така че запалете свещите, нека да озарим нощта
Просто запалете свещите, оставете ги да греят дълбоко в нас.
Направи вериги от светлина за теб и верига от светлина за мен
И повярвай че можем да променим реалността.
 
Имаме само един живот. (Имаме само един живот)
Така че нека се опитаме да съхраним мечтите си
(нека се опитаме да съхраним мечтите си)
Може и да са живи, но има много хора, които не се чувстват по същия начин като нас.
(Ох, да)
 
Един е сам, но заедно
можем да накараме милион свещи за пламтят завинаги.
Нека да направим верига от сърца, в този син и тъмен свят
 
Така че запалете свещите, нека да озарим нощта
И заедно ръка в ръка, ще почувстваме любовта в нас.
Направим вериги от любов за теб (вериги от любов за теб) и вериги от любов за мен (вериги от любов за мен)
Ние ще накараме нашият поглед към света да промени реалността.
 
Ако всички ние запалим свещ, ще можем да създадем вериги от светлина.
Ако всички ние вървим заедно, ще почувстваме любовта в нас.
Това е верига от сърца за теб(верига от сърца за теб)
и верига от сърца за мен (верига от сърца за мен)
Нека създадем свят, който е човешки, справедлив и светъл.
 
Ако всички ние запалим свещ (Ако всички ние запалим свещ)
Бихме озарили нощта (Бихме озарили нощта)
Ако всички ние вървим заедно (Да, ние трябва)
Ще почувстваме любовта в нас.
 
Това е верига от светлина за теб (верига от светлина за теб)
и верига от светлина за мен (верига от светлина за мен)
Ние можем да създадем един спокоен и мирен свят за всеки един от нас.
(Стоейки рамо до рамо)
 
Това е верига от любов за теб (верига от любов за теб)
и верига от любов за мен (верига от любов за мен)
И нека създадем един свят, който е човешки, справедлив и светъл.
 
Von Nekopaw am Fr, 29/05/2015 - 18:17 eingetragen
Kommentare