Enigma - The child in us (Persisch Übersetzung)

Persisch Übersetzung

کودکی درون ما

آن چهره ی خندان چه کسیست؟
بخشنده ی تمام ثروت(چه کسیست؟)
دستان چه کسی آماده است برای نجات
هر کسی از ترس
چه کسی با زیور آلات گوناگون
و با سنگهای مختلف
آراسته شده
 
کودکی متولد شده
و پسری به ما داده می شود
که دولت بر شانه های او خواهد گشت
 
روزی تو آمدی
و می دانستم تو همان کس هستی
باران بودی،خورشید بودی
اما من به هردو نیاز داشتم،چرا که به تو نیاز داشتم
 
تو همان کسی بودی
(که)در تمام زندگیم رویایش را داشتم
وقتی که آن(زندگی)تاریک بود تو نور من بودی
اما فراموش نکن
کسی که همیشه راهنمایمان است
 
آن(راهنما)کودک درون ماست
 
Von masih am Di, 16/08/2011 - 20:12 eingetragen
Englisch

The child in us

Weitere Übersetzungen von "The child in us"
Persischmasih
5
See also
Kommentare