Advertisement

La Passion (Persisch Übersetzung)

Advertisement
Persisch Übersetzung

احساس

اوه عزیزم
بیا پیش من عزیزم، فقط بیا پیش من
قلب من رو نشکن امشب
خواسته ی روح من رو سر ندوون
فقط بیا پیش من عزیزم
هر چیزی دوست داری باش
هر چیزی که رویاشو داری
من به روحت نیاز دارم برای این که ببینم
فقط بیا پیش من عزیزم
حالا می تونیم درست انجامش بدیم
هم رو محکم بغل کنیم
حالا می تونیم درست انجامش بدیم
بهت قول می دم خوشحال شی
و صبر کنی تا روشنایی روز دوباره برسه
من کلید رو خواهم داشت
کلیدی که دریچه ی قلبت رو برای من باز می کنه
حالا می تونم آزادت کنم
 
نمی خوام تنها زندگی کنم
باید قوی باشم
نمی خوام تنها باشم
 
عزیزم خیلی دوست دارم
هیچ وقت نمی ذارم بری
دنبال چهره ی تو می گردم
دنبال اون آغوش گرم
تو فضا زندگی می کنم
دنبال رد پای تو رو دارم می گیرم
بهم بگو چه خبر
بهم بگو چه خبر
به یه ملکه تبدیلت می کنم
تا حالا همچین چیزی دیدی؟
*
هیچ وقت فکر نمی کنم بخوای...*
به هم نمی خوریم*
می تونم چهره ی مصممت رو ببینم
من می خونم، تو می خوای فکر کن که تو ذهنم موندی
هیچ وقت روح من رو راضی نگه ندار در هیچ....*
کنار من، نمی خندم
گریه نمی کنم
نرو ...
*
 
عزیزم خیلی دوست دارم
هیچ وقت نمی ذارم بری
دنبال چهره ی تو می گردم
دنبال اون آغوش گرم
تو فضا زندگی می کنم
دنبال رد پای تو رو دارم می گیرم
بهم بگو چه خبر
بهم بگو چه خبر
به یه ملکه تبدیلت می کنم
تا حالا همچین چیزی دیدی؟
 
Von A candle in the mountain am Mi, 25/04/2018 - 05:30 eingetragen
Added in reply to request by Reza Azimi Ghalibaf
Kommentare des Autors:

* این پاراگراف فکر می کنم متن انگلیسیش غلط یا ناقص هست، به هر حال ترجمه کردم اما خیلی درست به نظر نمی رسه جملات با توجه به آهنگ و بقیه ی متن

Englisch

La Passion

See also
Kommentare