Édith Piaf - Non, je ne regrette rien (IPA Übersetzung)

IPA Übersetzung

[nɔ̃ ʒə nə ʁə.gʁɛ.tə ʁjɛ̃]

nɔ̃ ʀjɛ̃ də ʀjɛ̃
nɔ̃ ʒə nə ʀə.gʀɛ.tə ʀjɛ̃
ni lə bjɛ̃ kɔ̃ ma fe
ni lə mal tu sa.me bjɛ̃.n‿e.gal
 
nɔ̃ ʀjɛ̃ də ʀjɛ̃
nɔ̃ ʒə nə ʀə.gʀɛ.tə ʀjɛ̃
se pe.je ba.le.je u.bli.e
ʒə mə fu dy pa.se
 
a.vɛk me su.və.niʁ
ʒe a.ly.me lə fø
me ʃa.gʀɛ̃ me ple.ziʁ
ʒə ne ply bə.zwɛ̃ dø
 
ba.le.je le.z‿a.muʁ
e tu lœʁ tʀe.mɔ.lo
ba.le.je puʀ tu.ʒuʀ
ʒə ʁə.paʁ a ze.ʀo
 
nɔ̃ ʀjɛ̃ də ʀjɛ̃
nɔ̃ ʒə nə ʀə.gʀɛ.tə ʀjɛ̃
ni lə bjɛ̃ kɔ̃ ma fe
ni lə mal tu sa.me bjɛ̃.n‿e.gal
 
nɔ̃ ʀjɛ̃ də ʀjɛ̃
nɔ̃ ʒə nə ʀə.gʀɛ.tə ʀjɛ̃
kaʀ ma vi kaʀ me ʒwa
ɔ.ʒuʁ.dɥi sa ko.mɑ̃s a.vɛk twa
 
Feel to point out errors or suggest improvements in any of my translations.
Von maëlstrom am Di, 04/04/2017 - 10:55 eingetragen
Zuletzt von maëlstrom am Sa, 17/06/2017 - 09:32 bearbeitet
Französisch

Non, je ne regrette rien

Kommentare