داد بزن (Dadbezn)

Persisch
Persisch
A A

داد بزن

سپهر سپی نسخ صفر بیست یک
کف تهرونیم آره کف تهرونیم کف تهرونیم کف کف تهرونیم یو یو یو کف کف تهرونیم
 
کلماتم داشم آره پا بیت سره
دورانم حاجی جنسه وید استوره
همه کج پایین فازه دمپایین دافا بد پا میدن
فازا بد لایین عا شبا مارس دبی حاجی همه فضاییم
کوکتل ها رومیز لش بده غذاییم حالم بده داشی اینجا که فضا نی
دافا هول میدن بیا برو روانی
 
داد بزن بگو سپی گاد آواره
همه خا..یه میکنن انگاری گاد آواره
توی سطح شهر سپی خب سکان داره
یکمشت مادر ج... نده مثل کژال آره؟
حاجی می‌دونی ما بهترینیم بهترین بهترین بهترینیم
حاجی می‌دونی ما بهترینیم بهترین بهترین بهترینیم
 
Arabisch

 

Anmelden oder Registrieren, um zu übersetzen
Kommentare