Werbung

Someone Like You (Chinesisch Übersetzung)

Chinesisch ÜbersetzungChinesisch
A A

另尋滄海

已聞君,諸事安康。
遇佳人,不久婚嫁。
已聞君,得償所想。
料得是,卿識君望。
 
舊日知己,何故張皇?
遮遮掩掩,欲蓋彌彰。
 
客有不速,實非我所想。
避之不得,遑論與相抗。
異日偶遇,識得依稀顏。
再無所求,涕零而淚下。
 
毋需煩惱,終有弱水替滄海。
拋卻糾纏,再把相思寄巫山。
勿忘昨日,亦存君言於肺腑。
“情堪雋永,也善心潮掀狂瀾。
“情堪雋永,也善心潮掀狂瀾。”然。
 
光陰常無蹤,詞窮不敢道荏苒。
歡笑仍如昨,今卻孤影憶花繁。
彼時初執手,夏霧鬱鬱濕衣衫。
自縛舊念中,詫喜榮光永不黯。
 
客有不速,實非我所想。
避之不得,遑論與相抗。
異日偶遇,識得依稀顏。
再無所求,涕零而淚下。
 
毋需煩惱,終有弱水替滄海。
拋卻糾纏,再把相思寄巫山。
勿忘昨日,亦存君言於肺腑。
“情堪雋永,也善心潮掀狂瀾。”然。
無可與之相提,切莫憂心同掛念。
糊塗遺恨難免,白璧微瑕方可戀。
此中酸甜苦咸,世上誰人堪相言?
 
毋需煩惱,終有弱水替滄海。
拋卻糾纏,再把相思寄巫山。
勿忘昨日,亦存君言於肺腑。
“情堪雋永,也善心潮掀狂瀾。
“情堪雋永,也善心潮掀狂瀾。”
 
毋需煩惱,終有弱水替滄海。
拋卻糾纏,再把相思寄巫山。
勿忘昨日,亦存君言於肺腑。
“情堪雋永,也善心潮掀狂瀾。
“情堪雋永,也善心潮掀狂瀾。”然。
 
Von KalphKalph am Do, 04/10/2012 - 15:24 eingetragen
EnglischEnglisch

Someone Like You

Weitere Übersetzungen von „Someone Like You"“
Chinesisch Kalph
Deutsch Ginada
4.333335
Deutsch Guest
Kroatisch Guest
Polnisch Guest
Türkisch Guest
Idiome in „Someone Like You“
Kommentare