فرید هنرور

Bild des Nutzers فرید هنرور
Name
Farid
Beigetreten
10.12.2012
Rolle
Senior Member
Punkte
869
Contribution
155 Übersetzungen, 743 Mal gedankt, 27 Anfragen erfüllt, hat 20 Mitgliedern geholfen, hat 104 Kommentare hinterlassen

Zurna98

Interessen:

برای درخواست ترجمه آهنگ و همچنین متن آهنگ به سایت زورنا98 مراجعه نمایید.

Über mich

از سال 2011 مشغول ترجمه ترانه هستم و با گذشت زمان بر مهارت مترجمی بنده افزوده می شه. خوشحال میشم اگه در ترجمه های بندی اشکالی بود، حتما بهم خبر داده بشه.
https://fa.zurna98.com/

Sprachen
Muttersprache
Aserbaidschanisch
Fließend
Persisch, Türkisch
Gelernt
Englisch, Türkisch (Anatolische Dialekte)
Kontaktiere mich

155 von فرید هنرور veröffentlichte Übersetzungen, DetailsAlle Übersetzungen

Künstler/inÜbersetzungSprachenKommentareInfoInfo
Ziynet Saliبه من هم بگوvideo Türkisch → Persisch1
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Gökhan Tepeیکم دیگه بمونvideo Türkisch → Persisch1
2 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Mustafa Ceceliاینو یه گوشه ای بنویس Türkisch → Persisch1
2 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Yalınدوای ما عشق بازی هاستvideo Türkisch → Persisch1Türkisch → Persisch
Tanبه صورت متفاوتی جدا شدیمvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
İlyas Yalçıntaşبه راه افتادمvideo Türkisch → Persisch1Türkisch → Persisch
Ebru Gündeşجیک (صدا)video Türkisch → Persisch1
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Tarkanاون معاشقه هاvideo Türkisch → Persisch1
3 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
3 Mal gedankt
Ebru Gündeşاین غریبه توی چشمات کیهvideo Türkisch → Persisch1Türkisch → Persisch
Ebru Gündeşزود فراموش نکنvideo Türkisch → Persisch1Türkisch → Persisch
Ebru Gündeşبهشتvideo Türkisch → Persisch1
5 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
5 Mal gedankt
Ebru Gündeşبریدvideo Türkisch → Persisch1
2 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Ebru Gündeşتا ته عاشقvideo Türkisch → Persisch1
3 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
3 Mal gedankt
Ebru Gündeşمن هم فرزند یک انسانمvideo Türkisch → Persisch1Türkisch → Persisch
Ebru Gündeşسراغتو گرفتم نیاvideo Türkisch → Persisch1
2 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Ebru Gündeşصدا کنید بیادvideo Türkisch → Persisch1
3 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
3 Mal gedankt
Ebru Gündeşخدایمvideo Türkisch → Persisch1
2 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Ebru Gündeşعاشقvideo Türkisch → Persisch1
6 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
6 Mal gedankt
Mustafa Sandalبیا برای من (بیا پیشم)video Türkisch → Persisch1
2 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Oğuzhan Koçنا امیدیvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Derya Uluğعقل و فکر درهم برهمهvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
İlyas Yalçıntaşمعما (پازل)video Türkisch → Persisch1
4 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
4 Mal gedankt
Ahmet Selçuk İlkanیک صفحه عشقvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Mabel Matizموهای رنگیت Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Emre Aydınشاید بچه امvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Ece Seçkinآدیّوvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Sibel Canعشق جدیدم Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Mustafa Ceceliمی فهمیvideo Türkisch → Persisch
4 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
4 Mal gedankt
Yalınبی تو نمیشهvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Hande Ün​salبازی کن بازی کنvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Berdan Mardiniقند فروشvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Serkan Kayaلعنت بشهvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
İrem Dericiآلارم اشتباه Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Emrah Karadumanصداتو ببرvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Simgeخواهم بوسیدvideo Türkisch → Persisch
4 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
4 Mal gedankt
Serdar Ortaçیار هواییvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Mabel Matizبه هم پیچیده Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Ece Seçkinتا تهش Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Mustafa Ceceliبا ارزشمvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Bengüعصر طلائیvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Emrah Karadumanزیباترین شکستمvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Emrah Karadumanعشق تبعید شدمونvideo Türkisch → Persisch
3 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
3 Mal gedankt
Serkan Kayaغبار کوه هاvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Tuğba Yurtباز دوباره دوست داشته باشvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Yalınبدون تو من چی باشمvideo Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Emrah Karadumanچاه عمیقمvideo Türkisch → Persisch
7 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
7 Mal gedankt
Edisرمانvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Bora Duranبه سمت توvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Ziynet Saliگریه می کنم؟ نخواهم کردvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Hande Yenerمنو دوست داشته باشvideo Türkisch → Persisch1
4 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
4 Mal gedankt
Oğuzhan Koçخیال می کنن خوبمvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Bahadır Tatlıözتقویمvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Cem Beleviدستاتو باز کنvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Mustafa Ceceliخوبه که در زندگیمیvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Edisبرای زیباییتvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
İrem Dericiمن تنها ، شما همتونvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Calvin Harrisیک بوسهvideo Englisch → PersischEnglisch → Persisch
Petek Dinçözمتشکرمvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Jonas Blueمادرvideo Englisch → Persisch
1 Mal gedankt
Englisch → Persisch
1 Mal gedankt
Mabel Matizاگه اونطور راحتهvideo Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Cem Beleviعشق مه آلودvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Ziynet Saliدیوانه و مجنونvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Sibel Canغیر از تو کسی رو ندارمvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Feride Hilal Akınآیا می دونهvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Ferhat Göçerروا (جایز)video Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Gökhan Keserعاشق هر کسی بشم ، بختش باز میشهvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
İdo Tatlısesتا مچ دستام درد می کنهvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Ayla Çelikکمد آینه دار Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Demet Akalınآه، عشق احمقvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Ebru Yaşarمن چه آتیش ها که ندیدم Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Edisدروغvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Mustafa Sandalعشق رانده نمیشهvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Berkayبنویسvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Alişanمیدونم برنخواهد گشتvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Cem Beleviنمیتونم عادت کنمvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Sibel Canچاهvideo Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Edisشبنم یخ زدهvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Oğuzhan Koçتقدیر الهیvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Demet Akalınبه جانم هم بخورهvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Merve Özbeyخواهد زدvideo Türkisch → Persisch
3 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
3 Mal gedankt
İsmail YKمست شدمvideo Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
2 Mal gedankt
Oğuzhan Koçسر زدهvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Murat Bozهیvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
İlyas Yalçıntaşآرزوها بیعار (غیر قابل دسترس)video Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Bahadır Tatlıözآب راه خودشو پیدا می کنهvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Rafet El Romanدلتنگ شدمvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Oğuzhan Koçاسیر ابرها شدیم Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Burayدیگه دوستت ندارمvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Aleyna Tilkiگل تنهاvideo Türkisch → PersischTürkisch → Persisch
Simgeعشقت بشمvideo Türkisch → Persisch2
4 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
4 Mal gedankt
İlyas Yalçıntaşراه شهرvideo Türkisch → Persisch
3 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
3 Mal gedankt
Murat Bozتا دیر نشدهvideo Türkisch → Persisch1
3 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
3 Mal gedankt
Sezen Aksuنميتونم برمvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Mehmet Erdemجناب حاكمvideo Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
1 Mal gedankt
Bengüاز احتراممvideo Türkisch → Persisch
10 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
10 Mal gedankt
Sezen Aksuمنصرف شدمvideo Türkisch → Persisch2
5
1 Bewertung, 16 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
5
1 Bewertung, 16 Mal gedankt
Ebru Gündeşسلطان قلبمvideo Türkisch → Persisch
32 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
32 Mal gedankt
Mustafa Ceceliدر بیماری و سلامتیvideo Türkisch → Persisch
20 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
20 Mal gedankt
Tarkanفیروزهvideo Türkisch → Persisch4
14 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
14 Mal gedankt
Bengüعادت دهانvideo Türkisch → Persisch
5 Mal gedankt
Türkisch → Persisch
5 Mal gedankt

Pages