اعصاب کسی را خورد کردن

Υποβλήθηκε από ahmad aziz στις Τετ, 03/06/2020 - 20:29

Idiomatic translations of "اعصاب کسی را خورد کردن"

Αγγλικά
to drive someone up the wall
Ερμηνείες:
Αγγλικά
Drive someone crazy
Ερμηνείες:
Αγγλικά #1, #2, Πορτογαλικά
Αγγλικά
Put someone on edge
Ερμηνείες:
Αγγλικά
Stessed out/to stess someone out
Ερμηνείες:
Γαλλικά
Pousser quelqu'un à bout
Ερμηνείες:
Γερμανικά
jemandem den (letzten) Nerv rauben / töten
Ερμηνείες:
Ισπανικά
Echarle (a alguien) la foca
Ερμηνείες:
Ιταλικά
rompere l'anima a qualcuno
Ερμηνείες:

Meanings of "اعصاب کسی را خورد کردن"

Περσικά

کسی را به شدت عصبانی کردن

Eρμηνεύτηκε από ahmad azizahmad aziz στις Τετ, 03/06/2020 - 20:29
Explained by ahmad azizahmad aziz