Διαφήμιση

Attention! ( Γερμανικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Atari Terror
  • Τραγούδι: Attention! 3 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Γερμανικά, Ρωσικά, Τσέχικα
  • Αιτήματα: Σλοβακικά
Αγγλικά
A A

Attention!

Attention!
 
Sound of heavy boots is cranking up
Too many steps are breaking silence
In the city
We have to stay . . . we have to stay
And wait for the alert siren . . .
Attention!!!
Let’s set free our little freedom!
Machines between ruins
Are grinding innocent skulls
Missing eyes are following blind line
Human honor disappeared
Under lies, under minds
. . . under motofokin‘ voice!
We are ready to kill!
 
More attention please!
Enemy’s lines will never knock me down
We have to win for every times!
 
BLOOD IS MUCH BETTER
THAN MOTHER’S MILK!
 
Propaganda! . . . Attention!
Biotechnology! . . . Attention!
No freedom! . . . Attention!
Media slavery! . . . Attention!
 
Soldiers! Don't fight for slavery! Fight for liberty!
You, the people, have the power, the power to create machines, the power to create happiness!
In the name of democracy, let us use that power, let us all unite!
 
Sound of heavy boots is cranking up
Too many steps are breaking
Silence in the city
We have to stay . . . we have to stay
And wait for the alert siren . . .
Attention!
Let‘s set free our little freedom!
We gotta follow the path
And try to stay to the end
Suffering and revelation
It’s time to suffocation
Their lies our truth’s the way
. . . the way
We are ready to kill
 
More attention please!
Enemy’s lines will never knock me down
We have to win for every times!
 
BLOOD IS MUCH BETTER
THAN MOTHER’S MILK!
 
More attention please!
Enemy’s lines will never knock me down
We have to win!
 
Attention!
 
Υποβλήθηκε από Ze_Om777Ze_Om777 στις Παρ, 19/01/2018 - 09:47
Γερμανικά μετάφρασηΓερμανικά
Align paragraphs

Achtung!

Achtung!
 
Man hört den Klang schwerer Stiefel
Zu viele Schritte unterbrechen die Ruhe
in der Stadt
Wir müssen bleiben ... wir müssen bleiben
und auf den Alarm warten
Achtung!!!
Lasst uns unsere kleinen Freiheit stellen!
Maschinen zwischen Ruinen
zermahlen unschuldige Schädel
Fehlende Augen folgen blind der Linie
menschliche Ehre verschwindet
unter Lügen, unter Gedanken
... unter verfluchten Stimmen
Wir sind bereit zu töten
 
Mehr Aufmerksamkeit bitte!
Feindliche Linien werden mich niemals zu Boden schlagen
Wir müssen ein für alle mal gewinnen!
 
BLUT IST VIEL BESSER
ALS MUTTER'S MILCH
 
Propaganda! ... Achtung!
Biotechnolgie!... Achtung!
keine Freiheit! .... Achtung!
Mediale Versklavung! ... Achtung!
 
Soldaten! Kämpft nicht für Sklaverei! Kämpft für die Freiheit!
Ihr die Menschen, habt die Macht, die Macht Maschinen zu erschaffen, die Macht Freunde zu erschaffen!
Im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht benutzen, lasst uns alle zusammenschließen (vereinen)!
 
Man hört den Klang schwerer Stiefel
Zu viele Schritte unterbrechen die Ruhe
in der Stadt
Wir müssen bleiben ... wir müssen bleiben
und auf den Alarm warten
Achtung!!!
Lasst uns unsere kleinen Freiheit stellen!
Wir folgen dem Pfad
und wir versuchen bis zum Ende auf Ihm zu bleiben
Leiden and Offenbarung
Es ist an der Zeit zu ersticken
Ihre Lügen sind unser Weg der Wahrheit
... der Weg
Wir sind bereit zu töten
 
Mehr Aufmerksamkeit bitte!
Feindliche Linien werden mich niemals zu Boden schlagen
Wir müssen ein für alle mal gewinnen!
 
BLUT IST VIEL BESSER
ALS MUTTER'S MILCH
 
Mehr Aufmerksamkeit bitte!
Feindliche Linien werden mich niemals zu Boden schlagen
Wir müssen gewinnen!
 
Achtung!
 
Ευχαριστώ!
thanked 1 time
Υποβλήθηκε από 0xX0xX στις Πέμ, 15/11/2018 - 09:14
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του Ze_Om777Ze_Om777
Λοιπές μεταφράσεις του "Attention!"
Γερμανικά 0xX
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Attention!"
Σχόλια