Διαφήμιση

Helpless ( Γαλλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Hamilton (musical)
  • Συμμετέχων καλλιτέχνης: Phillipa Soo, Original Broadway Cast of Hamilton
  • Τραγούδι: Helpless 5 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά
  • Αιτήματα: Φινλανδικά
Αγγλικά

Helpless

ELIZA
Ohh, I do I do I do I
Dooo! Hey!
Ohh, I do I do I do I
Dooo! Boy you got me
 
ELIZA AND WOMEN
Helpless!
Look into your eyes, and the sky’s the limit I’m helpless!
Down for the count, and I’m drownin’ in ‘em.
 
ELIZA
I have never been the type to try and grab the spotlight.
We were at a revel with some rebels on a hot night,
laughin’ at my sister as she’s dazzling the room
then you walked in and my heart went “Boom!”
Tryin’ to catch your eye from the side of the ballroom,
everybody’s dancin’ and the band’s top volume.
 
ELIZA AND WOMEN
Grind to the rhythm as we wine and dine.
 
ELIZA
Grab my sister, and
whisper, “Yo, this
one’s mine.”
 
My sister made her way across the room to you
and I got nervous, thinking “What’s she gonna do?”
She grabbed you by the arm, I’m thinkin’ “I’m through”
Then you look back at me and suddenly I’m
Helpless!
Oh, look at those eyes,
 
ALL WOMEN
Look into your eyes,
And the sky’s the limit
 
ELIZA
I’m helpless, I know
 
ALL WOMEN
Down for the count,
And I’m drownin’ in ‘em.
 
ELIZA
I’m so into you,
I am so into you.
I know I’m down for the count
And I’m drownin’ in ‘em.
 
HAMILTON
Where are you taking me?
 
ANGELICA
I’m about to change your life.
 
HAMILTON
Then by all means, lead the way.
 
ELIZA
Elizabeth Schuyler. It’s a pleasure to meet you.
 
HAMILTON
Schuyler?
 
ANGELICA
My sister.
 
ELIZA
Thank you for all your service.
 
HAMILTON
If it takes fighting a war for us to meet, it will have been worth it.
 
ANGELICA
I’ll leave you to it.
 
ELIZA AND WOMEN
One week later
 
ELIZA
I’m writin’ a letter nightly.
Now my life gets better, every letter that you write me.
Laughin’ at my sister, cuz she wants to form a harem.
 
ANGELICA
I’m just sayin’, if you really loved me, you would share him.
 
ELIZA
Ha!
Two weeks later,
In the living room stressin’
My father’s stone-faced
while you’re asking for his blessin’.
I’m dying inside, as
you wine
and dine
and I’m tryin’ not to cry,
‘cause there’s nothing that your mind can’t do.
My father makes his way across the room
to you.
I panic for a second, thinking,
“we’re through”
But then he shakes your hand and says,
“Be true”
And you turn back to me, smiling, and I’m
Helpless!
 
ALL WOMEN
Helpless!
Look into your eyes,
and the sky’s the
limit I’m
Helpless!
Down for the count,
and I’m drownin’ in
‘em I’m
helpless!
 
ELIZA
That boy is mine,
that boy is mine!
 
ALL WOMEN
Look into your eyes,
and the sky’s the
limit I’m
Helpless!
Down for the count,
and I’m drownin’ in
‘em I’m
helpless!
 
HAMILTON
Eliza, I don’t have a dollar to my name,
an acre of land, a troop to command, a dollop of fame.
All I have’s my honor, a tolerance for pain,
a couple of college credits and my top-notch brain.
Insane, your family brings out a different side of me,
Peggy confides in me, Angelica tried to take a bite of me,
no stress, my love for you is never in doubt.
We’ll get a little place in Harlem and we’ll figure it out.
I’ve been livin’ without a family since I was a child.
My father left, my mother died, I grew up buckwild.
But I’ll never forget my mother’s face, that was real,
and long as I’m alive, Eliza, swear to God,
you’ll never feel so…
 
ALL WOMEN
Helpless!
 
ELIZA
I do I do I do I do!
 
HAMILTON
Eliza…
 
ELIZA
I do I do I do I do!
 
HAMILTON
I’ve never felt so—
 
ALL WOMEN
Helpless!
 
ELIZA
Hey, yeah, yeah!
 
ALL WOMEN
I’m down for the count,
and I’m drownin’ in ‘em
 
HAMILTON
My life is gon’ be fine cuz Eliza’s in it.
 
ELIZA
I look into your eyes, and the sky’s the limit
I’m
 
ALL WOMEN
down for the count,
and I’m drownin’ in ‘em
 
In New York, you can be a new man…
in New York, you can be a new man…
In New York, you can be a new man…
 
ELIZA
Helpless.
 
Υποβλήθηκε από juliedelpyjuliedelpy στις Πέμ, 29/10/2015 - 21:13
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη PääsukePääsuke στις Τετ, 27/03/2019 - 20:55
Γαλλικά μετάφρασηΓαλλικά
Align paragraphs
A A

Sans Défense

ELIZA
Oooh, je le veux je le veux je le veux je le
veux ! Hé !
Oooh, je le veux je le veux je le veux je le
veux ! Tu me laisses
 
ELIZA ET FEMMES
Sans défense !
Je regarde dans tes yeux, et le ciel est la limite je suis sans défense !
Je suis à terre et je me noie en lui.
 
ELIZA
Je n'ai jamais été du genre à essayer d'attirer l'attention.
Nous étions à une fête avec des rebelles lors d'une nuit chaude,
riant de ma sœur alors qu'elle épate la galerie,
puis tu es entré et mon cœur a fait "Boom !"
Essayant d'attirer ton regard du côté de la salle de bal,
tout le monde danse et les musiciens vont à fond la caisse.
 
ELIZA ET FEMMES
On danse sur le rythme alors qu'on boit et mange.
 
ELIZA
J'attrape ma sœur, et
je murmure, "Yo, celui-ci
est à moi."
 
Ma sœur a fait son chemin vers toi au travers de la pièce
et je me suis sentie nerveuse, pensant "Qu'est qu'elle va faire ?"
Elle t'a attrapé le bras, j'ai pensé "C'est fini"
Puis tu te retournes pour me regarder et soudain je suis
Sans défense !
Oh regardez ces yeux,
 
LES FEMMES
Je regarde dans tes yeux
Et le ciel est la limite
 
ELIZA
Je suis sans défense, je sais
 
LES FEMMES
Je suis à terre
et je me noie en lui.
 
ELIZA
Tu me plais tellement
Tu me plais tellement.
Je sais que je suis à terre
Et je me noie en lui
 
HAMILTON
Où est-ce que vous m'emmenez ?
 
ANGELICA
Je suis sur le point de changer votre vie.
 
HAMILTON
Alors je vous prie, guidez-moi.
 
ELIZA
Elizabeth Schuyler. Enchantée de vous rencontrer.
 
HAMILTON
Schuyler?
 
ANGELICA
Ma sœur.
 
ELIZA
Merci pour tout votre service.
 
HAMILTON
S'il aura fallu une guerre pour que nous nous rencontrions, cela en aura valu la peine.
 
ANGELICA
Je vous y laisse.
 
ELIZA ET FEMMES
Une semaine plus tard
 
ELIZA
J'écris une lettre tous les soirs.
Maintenant ma vie s'améliore à chaque lettre que tu m'écris.
Riant de ma sœur, parce qu'elle veut former un harem.
 
ANGELICA
Moi je dis rien, mais si tu m'aimais vraiment, tu le partagerais.
 
ELIZA
Ha !
Deux semaines plus tard,
Dans le salon en stress
Mon père est de marbre
tandis que tu lui demandes sa bénédiction.
Je meurt en mon cœur alors
que vous buvez et dînez
et j'essaie de pas pleurer
parce qu'il n'y a rien que ton esprit ne puisse pas faire.
Mon père fait son chemin vers toi au travers de la pièce.
Je panique une seconde, pensant,
"c'est fini"
Mais là il serre ta main et dit,
"Sois fidèle"
Et tu te retournes vers moi, souriant, et je suis
Sans défense !
 
LES FEMMES
Sans défense !
Je regarde dans tes yeux
et le ciel est
la limite je suis
sans défense !
Je suis à terre,
et je me noie en lui
je suis sans défense !
 
ELIZA
Ce garçon est mien,
ce garçon est mien !
 
LES FEMMES
Je regarde dans tes yeux
et le ciel est
la limite je suis
sans défense !
Je suis à terre,
et je me noie en lui
je suis sans défense !
 
HAMILTON
Eliza, je n'ai pas un dollar à mon nom,
un hectare de terre, une troupe à commander, un moindre peu de célébrité.
Tout ce que j'ai c'est mon honneur, une tolérance pour la douleur,
quelques crédits d'université et mon cerveau de premier ordre.
C'est fou, ta famille fait ressortir un autre moi,
Peggy me fait des confidences, Angelica a essayer de me croquer,
stresses pas, mon amour pour toi n'est jamais en doute.
On trouvera un petit appart à Harlem et on se débrouillera.
J'ai vécu sans famille depuis que j'étais enfant.
Mon père est parti, ma mère est morte, j'ai grandi sauvage.
Mais je n'oublierai jamais le visage de ma mère, ça c'était vrai,
et tant que je vis, Eliza, je te jure devant Dieu,
tu ne te sentiras jamais aussi...
 
FEMMES
Sans défense !
 
ELIZA
Je le veux je le veux je le veux !
 
HAMILTON
Eliza…
 
ELIZA
Je le veux je le veux je le veux !
 
HAMILTON
Je ne me suis jamais senti autant—
 
FEMMES
Sans défense !
 
ELIZA
Hé, yeah, yeah!
 
FEMMES
Je suis à terre,
et je me noie en lui
 
HAMILTON
Ma vie ira bien puisqu'Eliza en fait partie
 
ELIZA
Je regarde dans tes yeux, et le ciel est la limite
Je suis
 
FEMMES
à terre,
et je me noie en lui.
 
à New York tu peux être un nouvel homme.
à New York tu peux être un nouvel homme.
à New York tu peux être un nouvel homme.
 
ELIZA
Sans défense.
 
Υποβλήθηκε από Dan CakeshardDan Cakeshard στις Πέμ, 28/01/2016 - 15:04
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Dan CakeshardDan Cakeshard στις Σάβ, 30/01/2016 - 13:11
Σχόλια συντάκτη:

I chose to preserve the weird inconsistent tense, but it really hurt me. Just FYI.

Λοιπές μεταφράσεις του "Helpless"
Γαλλικά Dan Cakeshard
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Helpless"
Hamilton (musical): Κορυφαία 3
Idioms from "Helpless"
Σχόλια