Διαφήμιση

La Adúltera (Μεταγραφή)

Μεταγραφή
A A

לא אדּוּלתירא

ייוֹ יסתאנדּוֹ ינ לא מיִ שאמא, א נא נא
דּוּרמיִינדּוֹ כּוֹמוֹ סוֹליִא
תוֹמיִ בֿיִגּוּיליִתא ינ מאנוֹ, וֹ נוֹ נוֹ
תימבליִלא כּוֹמוֹ סוֹליִא
דּוֹנדּי מי פוּירא תימבלארלא؟, א נא נא
ינ כּאסא דּי מיִ אמיִגּא
אברי, לא דּיִג׳י, מיִ אלמא, א נא נא
אברי, לא דּיִג׳י, מיִ בֿיִדּא
 
ינ ניִנייוֹ תינגּוֹ ינ לוֹס בראזוֹס, וֹ נוֹ נוֹ
סיִ אברוֹ דּיספירתאריִא
פוֹנלי וּנ היִגּוּיִתוֹ ינ לא מאנוֹ, וֹ נוֹ נוֹ
דּי סוּייוֹ סי בֿינסיריִא
לאס פוּירתאס תינגּוֹ יי דּי פיִנוֹ, וֹ נוֹ נוֹ
סיִ אברוֹ ריגׄיִנאריִא
יגׄא בֿיִנאגּרי ינ לוֹס כּיִסיִוֹס, וֹ נוֹ נוֹ
דּי סוּייוֹ סי אבריִראריִא
 
יל מאל בֿיִיג׳וֹ יסתא דּוּרמיִינדּוֹ, וֹ נוֹ נוֹ
סיִ אברוֹ דּיספירתאריִא
יגׄאלי תראפוֹס אל בֿיִיג׳וֹ, וֹ נוֹ נוֹ
יל סוּינייוֹ לי בֿינסאריִא
יייוֹס ינ יסתאס פאלאבראס, וֹ נוֹ נוֹ
יל בֿיִיג׳וֹ דּיספירתאריִא
ככּי תיִיניס תוּ, לא מיִ מוּג׳יר, וֹ נוֹ נוֹ
כּי תי בֿיוֹ יי סוֹפוֹכּאדּא؟
 
כּוֹנ יל היִג׳וֹ דּי לא בֿיסיִנא, וֹ נוֹ נוֹ
כּי מי תרוּג׳וֹ יל פאנ כּימאדּוֹ
תי בֿיאייפ, לא מיִ מוּג׳יר, וֹ נוֹ נוֹ
ינ וּנ פאתיִנ לאדּריִייאדּוֹ
תי בֿיאס תוּ, יל מאל בֿיִיג׳וֹ, וֹ נוֹ נוֹ
שוֹנ לאס סיִינ הוֹזמאס דּי לינייא
שוֹנ לאס סיִינ הוֹזמאס דּי לינייא, וֹ נוֹ נוֹ
אל פוֹרנוֹ בֿאייאס כּימאדּוֹ
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από líadanlíadan στις Κυρ, 10/01/2016 - 18:31

La Adúltera

Μεταφράσεις του τραγουδιού ''La Adúltera''
Μεταγραφή líadan
Aman Aman: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history