Nothing Else Matters ( Περσικά μετάφραση)

Διαφήμιση
Περσικά μετάφρασηΠερσικά
A A

چیز دیگری اهمیت ندارد

Εκδόσεις: #1#2#3#4#5#6
به هم خیلی نزدیکیم،گرچه از هم بسیار دور باشیم
از ته قلبم این حرفهارو میزنم
مهم باوری ی که به خودمان داریم
و چیز دیگری اهمیت ندارد
 
هیچ وقت اینگونه حرف دلمو نزدم
زندگی از آن ماست،به روش خودمان زندگی خواهیم کرد
این ها در حد حرف نیست و به آن باور دارم
و چیز دیگری اهمیت ندارد
 
اعتمادی که بدنبالش بودم را در تو یافتم
هر روزمان متفاوت خواهد بود و نه یکسان
از دیدگاه های متفاوت استقبال میکنیم
و دیگر هیچ چیز اهمیت ندارد
 
برایم اهمیت نداره مردم چه کار میکنند
برام اهمیت نداره مردم چی میدانند
(ولی من میدانم(که چه چیزی میخواهم
 
به هم خیلی نزدیکیم،گرچه از هم بسیار دور باشیم
از ته قلبم این حرفهارو میزنم
مهم باوری ی که به خودمان داریم
و چیز دیگری اهمیت ندارد
 
برایم اهمیت نداره مردم چه کار میکنند
برام اهمیت نداره مردم چی میدانند
(ولی من میدانم(که چه چیزی میخواه
 
هیچ وقت اینگونه حرف دلمو نزدم
زندگی از آن ماست،به روش خودمان زندگی خواهیم کرد
این ها در حد حرف نیست و به آن باور دارم
و چیز دیگری اهمیت ندارد
 
اعتمادی که بدنبالش بودم را در تو یافتم
هر روزمان متفاوت خواهد بود و نه یکسان
از دیدگاه های متفاوت استقبال میکنیم
و دیگر هیچ چیز اهمیت ندارد
 
برایم اهمیتی نداره مردن چه چیز میگویند
برایم اهمیت نداره خودشونو با چی سرگرم می کنند
برایم اهمیت نداره که مردم چه کار می کنند
برایم اهمیت نداره که مردم چه چیز میدانند
ولی من می دانم
 
به هم خیلی نزدیکیم،گرچه از هم بسیار دور باشیم
از ته قلبم این حرفهارو میزنم
مهم باوری ست که به خودمان داریم
و چیز دیگری اهمیت ندارد
 
Υποβλήθηκε από mehran vaezimehran vaezi στις Δευ, 04/02/2019 - 09:21
ΑγγλικάΑγγλικά

Nothing Else Matters

Λοιπές μεταφράσεις του "Nothing Else Matters"
Περσικά mehran vaezi
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Nothing Else Matters"
Metallica: Κορυφαία 3
Σχόλια