Part of Your World ( Τονγκανικά μετάφραση)

Διαφήμιση
Τονγκανικά μετάφρασηΤονγκανικά
A A

Keu Kau'i Ki Ho'o Maama

Mamata heni ki he me'a ni
Faka'ofo'ofa ee?
'Oku ke pehe ange 'o mahalo kuo 'osi kakato 'eku ngaahi me'a fakatanaki?
Pea ke ke pehe ange he ko au ko e ta'ahine
Ko e ta'ahine 'oku ma'u 'a e me'a katoa?
Sio ange ki hoku tanaki ngaahi me'a mahu'inga
Koloa kuo te'eki'ai 'iloa
Ko e me'a'ofo toko fiha ia ke puke ha 'ana e taha?
Siosio holo heni pea ke pehe
'Io, ne ma'u ia kotoa
Na'e ma'u au ngaahi me'a kehekehe tokolahi
Na'e ma'u au fua me'a 'o e 'a'ana mo 'o'ona
Ke fie ma'u 'a e fa'ahinga me'a na?
Ma'u au e toko uongofulu!
Kae ha?
Hala ha'ana 'aonga
Kae kuou toe fie ma'u.
 
'Oku ou fie 'alu ki ai, ki ai 'oku nofo kakai
'Oku ou fie sio (kinautolu) pea sio ki honau hulohula
'I honau lue mo e me'a... ko e me'a ha ia?
Ue, 'io -- va'e!
 
Kapalu ho'o kaponga, 'ikai ke a'u fu'u mama'o koe
'Aonga va'e ia ke puna pea ke hulohula
Luelue pe 'i ha... fakamolemole 'o fakaha mai 'a e fo'ilea na
Hala.
 
Ki 'olunga ai 'oku nau lue hake, ki 'olunga ai 'oku nau lele hake
Ki 'olunga ai 'oku nau nofo e 'aho kotoa 'i he la'a
Fano tau'ataina -- faka'amu keu pehe pe
(Keu) kau'i au ki he Maama na.
 
Ko e me'a ha teu liaki keu lava 'o nofo 'i 'olunga mei he potu vai ni?
Ko e me'a ha teu totongi keu faka'osi ha 'aho 'o tokoto 'i he mafanafana 'o e la'a?
Mate'i au 'oku nau 'ilo'i ia 'i he fonua keli
Pea 'ikai talahu'i 'a naua ki honau 'ofefine
Tu'unga fefine 'oku hela mei he kaukau
Maau ke tu'u.
 
Pea maau keu 'ilo'i 'a e me'a 'oku 'ilo 'a e kakai
Eke ange 'akinautolu 'eku ngaahi fekau pea keu ma'u ha tali ki ai
Ko e ha 'a e afi pea ko e ha hono 'uhinga 'oku... ko e ha 'a e lau?
Tutu?
 
Kapau 'oku hoko ia ka au
Kae 'ofa au, keu loto ke 'ilo 'a e Maama ko ia 'i 'olunga?
'I tu'a mei tahi
Faka'amu au keu pehe
(Keu) kau'i au ki he Maama na.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Υποβλήθηκε από SilentRebel83SilentRebel83 στις Τετ, 11/06/2014 - 01:40
Σχόλια συντάκτη:

Translated as requested by Frank Lansburg. Thanks and enjoy.

ΑγγλικάΑγγλικά

Part of Your World

Σχόλια