Advertisements

Please translate Fiema'u e 'Ofa

Μαορί

Fiema'u e 'Ofa

Lahi ‘a e liekina, lahi moe fiekaia
‘ikai ha taha ke tokonia.
Ka ‘oku nau fiema’u ‘a e ‘ofa
Lahi ‘a e angahala tupu moe faihia
‘oku ha moe mahaki faka’auha
Ka ‘oku nau fema’u ‘a e ‘ofa.

Oku nau fiema’u ‘ a e ‘ofa
‘oku nau fiema’u ‘ a e ‘ofa
‘ofa ne e’a mei he mo’unga
‘oku nau fiema’u ‘ a e ‘ofa

Lahi ‘ae faka’ofa
He he ngaahi tui hala
Tupulekina mate taonakita
Ka ‘oku naut fie ma’u ‘ a e ‘ofa

Ko mamani kuo fie feinga,
Ke kumi ha solova’anga
‘eitisi moe fakamala’ia
Ka ‘oku nau fiema’u ‘a e fiema’u ‘a e ‘ofa

Ko setane’oku kaiha’a,
Tamate mo faka’auha
Ko mate mo hea fakamala’ia
Ka oku nau fiema’u ‘a e ‘ofa

Koe ta’u e kuo hina
Ha’u ketau alanima
Ha’u ketau ngaue mo lotoma’a
Ka ‘oku nau fema’u ‘a e ‘ofa

Σχόλια συντάκτη:
Σχόλια