ריווקעלע (Rivkele) (Μεταγραφή)

ריווקעלע

ץום ערשטן מאל האט עך יאר געזען און יאר געבעטן אליין ווען עך האט קויפן דאס געוואלט
ון זײַט שוין דאן פלעגט עך נישט אפטרעטן אפט נאך בײַ יאר געבעטן "זײַ מײַן, יאך שיט דיך אן מיט גאלד
איך בין דער פאריטז פון גאוץן שטעטל, לייג דײַן קאבץאניש קליידל ווארט, א בייסמאלקע מאך יאך דיך.
יאך וויל גאר פון דיר גאר א קליינעם נאדן: זאלסטו זיך פאר מיר אפשמאדן, ין מײַוע פאלאץן נעם יאך דיך ץו זיך".
וי, דו מײַן באשערטע, דײַנע זיסע ווערטער זעוען אזוי
שיין ווי דו,
אבער טאטע, מאמע, ון דאס גאנץע שטעטל וועלן מיך.
ריווקעלע, די קליינע, די ץניעסדיקע שיינע, יז
אנטלויפן מיט א גוי,
ון אנשטאט א שול גאר ין א קלויסטער דארט, וועל יאך נאר זײַן יר פרײַנד.
א יאמער, א געוואלד, א געשריי.... יו שטעטל וי דאס וועט זײַן זייער גרויל.....!
דער טאטע, מאמע, עס וויינט דער ברודער, שוועסטער ון ןיך די גאנץע הויז.....!
דאס יז מײַן באשערטער, זײַנע זיסע ווערטער, זאלן בלײַבן הייליק ריין,
אבער ונדזער ליבע, ונדזער הייליקע ליבע, זאל בלויז א .כאלעם זײַן
 
Υποβλήθηκε από Oktawian GrochowskiOktawian Grochowski στις Σάβ, 03/04/2021 - 19:18
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη malucamaluca στις Δευ, 19/07/2021 - 18:25
Μεταγραφή
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Rivkele

Tzum ershtn mol hot er ir gezen un ir gebetn aleyn ven er hot koyfn dos gevolt,
Un zayt shoyn dan flegt er nisht optretn oft nor bay ir gebetn "Zay mayn, ikh shit dikh on mit gold.
Ikh bin der poritz fun gantsn shtetl, leyg dayn kabtsonish kleydl vart, a beysmalke makh ikh dikh,
Ikh vil gor fun dir gor a kleynem nadn: zolstu zikh far mir opshmadn, in mayne palatsn nem ikh dikh tsu zikh".
Oy, du mayn basherte, dayne zise verter zenen azoy sheyn vi du,
Ober Tate, Mame, un dos gantse shtetl sheltn veln mikh.
Rivkele, di kleyne, di tsniesdike sheyne, iz antloyfn mit a goy,
Un onshtot a shul gor in a kloyster dort, vel ikh nor zayn ir fraynd.
A yomer, a gevald, a geshrey....in shtetl oy dos vet zayn zeyer groyl.....!
Der Tate, Mame, es veynt der bruder, shvester un oykh di gantse hoyz.....!
Dos iz mayn basherter, zayne zise verter, zoln blaybn heylik reyn,
Ober undzer libe, undzer heylike libe, zol bloyz a kholem zayn.
 
Ευχαριστώ!
thanked 2 times

© Pierre Couecou

Υποβλήθηκε από Petro_FR76Petro_FR76 στις Πέμ, 15/07/2021 - 16:03
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του malucamaluca
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη malucamaluca στις Δευ, 19/07/2021 - 18:25
Σχόλια
malucamaluca    Πέμ, 15/07/2021 - 19:36

Danke schön! Ich würde dann die Einträge austauschen, da jiddisch ja im Original mit hebräischen Buchstaben geschrieben wird.

Read about music throughout history