Chris Rea - Road To Hell ( Περσικά μετάφραση)

Περσικά μετάφραση

"جاده دوزخ" "Road To Hell"

بیحرکت ایستاده در بزرگراهی
زنی را دیدم
در حاشیه جاده
با چهره ای که همچون چهره خود میشناختم
انعکاس یافته در شیشه پنجره ام
خوب او بطرف پنجره سه گوش کناری ماشین آمد
و خیلی با کندی کمی خم شد
فشار ترسناکی مرا فلج کرد
در سایه ام
 
او گفت "پسرم، اینجا چکار میکنی؟ نگرانیم برای تو مرا به قبرم هدایت کرده"
من گفتم "مادرم، من خودم به دره پولدارها آمده ام
تا چیز بفروشم"
او گفت "پسرم، این جاده جهنم است
 
در سفرت از میان طبیعت وحش
از صحرا تا چاه
تو در بزرگراه دوزخ سرگردان بوده ای
 
خوب من در کنار رودخانه ای ایستاده ام
ولی آب در آن جریان ندارد
آب آن با هر سمی که فکرش را کنی میجوشد
و من در زیر نور چراغ های خیابان هستم
ولی نور شعف را میشناسم
مقدس ورای اعتقاد در مسیری در میان سایه ها
و ترس انحرافی خشونت
خنده را در هر چهره ای خفه میکند
و عقل سلیم زنگها را بصدا در میاورد
این یک اشکال فنی نیست
اوه نه، این جاده جهنم است
 
و تمام جاده ها از اعتماد راه بندان میشوند
و تو نمیتوانی کاری کنی
همه اش فقط تکه های کوچک کاغذ است
که پرواز کنان از تو دور میشوند
به جهان بنگر خوب به آن نگاه کن
چه چیزی در اینجا از دست میرود
تو باید این درس را بسرعت فرا گیری
و آنرا بخوبی یاد بگیری
این یک بزرگراه سیار رو به بالا نیست
اوه نه، این جاده است
این جاده دوزخ است
 
 
Υποβλήθηκε από N.F. στις Πέμ, 17/11/2016 - 03:13
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη N.F. στις Πέμ, 20/07/2017 - 17:30
Σχόλια συντάκτη:
Αγγλικά

Road To Hell

Σχόλια