Soniejka dy miesiac pa-nad lesam chodziać (Сонейка дый месяц па-над лесам ходзяць) ( Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο μετάφραση)

Advertisements
Λευκορωσικά

Soniejka dy miesiac pa-nad lesam chodziać (Сонейка дый месяц па-над лесам ходзяць)

Сонейка дый месяц па-над лесам ходзяць,
Хлопец да дзяўцыны штовечара ходзіць.
Не так да дзяўчыны, як да яе хаты —
Стукне да акенца, каб не чула маці.
Не так да дзяўчыны, як да яе хаты —
Стукне да акенца, каб не чула маці.
 
Дзверы адкрывала, ох, цяжыло ўздыхала.
Дзверы закрывала — плакала-рыдала.
Ты не плач дзяўчына, бо твая прычына.
Каб ты розум мала, то не адкрывала б.
Ты не плач дзяўчына, бо твая прычына.
Хлопца маладога на нача не пускала б.
 
Сонейка ды месяц па-над лесам ходзяць,
Хлопец да дзяўцыны штовечара ходзіць.
Не так да дзяўчыны, як да яе хаты —
Стукне да акенца, каб не чула маці.
Не так да дзяўчыны, як да яе хаты —
Стукне да акенца, каб не чула маці.
 
Ты не плач дзяўчына, бо твая прычына.
Каб ты розум мала, то не адкрывала б.
Ты не плач дзяўчына, бо твая прычына.
Каб ты розум мала, то не адкрывала б.
 
Υποβλήθηκε από stoneowl στις Πέμ, 15/02/2018 - 21:12
Σχόλια συντάκτη:

A modern interpretation of a folk song recorded in the Bloń village of the Puchavičy region, Minsk oblast.

N.B. Victim-blaming is bad.

Align paragraphs
Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο μετάφραση

sɔnʲɛjka dɨj mʲɛsʲat͡s pa-nad lʲɛsam xɔd͡zʲat͡sʲ

sɔnʲɛjka dɨj mʲɛsʲat͡s pa-nad lʲɛsam xɔd͡zʲat͡sʲ,
xɫɔpʲɛt͡s da d͡zʲawt͡sɨnɨ ʂtɔvʲɛt͡ʂara xɔd͡zʲit͡sʲ.
nʲɛ tak da d͡zʲawt͡ʂɨnɨ, jak da jajɛ xatɨ —
stuknʲɛ da akʲɛnt͡sa, kab nʲɛ t͡ʂuɫa mat͡sʲi.
nʲɛ tak da d͡zʲawt͡ʂɨnɨ, jak da jajɛ xatɨ —
stuknʲɛ da akʲɛnt͡sa, kab nʲɛ t͡ʂuɫa mat͡sʲi.
 
d͡zʲvʲɛrɨ adkrɨvaɫa, ɔx, t͡sʲaʐɨɫɔ wzdɨxaɫa.
d͡zʲvʲɛrɨ zakrɨvaɫa — pɫakaɫa-rɨdaɫa.
tɨ nʲɛ pɫat͡ʂ d͡zʲawt͡ʂɨna, bɔ tvaja prɨt͡ʂɨna.
kab tɨ rɔzum maɫa, tɔ nʲɛ adkrɨvaɫa b.
tɨ nʲɛ pɫat͡ʂ d͡zʲawt͡ʂɨna, bɔ tvaja prɨt͡ʂɨna.
xɫɔpt͡sa maɫadɔɣa na nat͡ʂa nʲɛ puskaɫa b.
 
sɔnʲɛjka dɨ mʲɛsʲat͡s pa-nad lʲɛsam xɔd͡zʲat͡sʲ,
xɫɔpʲɛt͡s da d͡zʲawt͡sɨnɨ ʂtɔvʲɛt͡ʂara xɔd͡zʲit͡sʲ.
nʲɛ tak da d͡zʲawt͡ʂɨnɨ, jak da jajɛ xatɨ —
stuknʲɛ da akʲɛnt͡sa, kab nʲɛ t͡ʂuɫa mat͡sʲi.
nʲɛ tak da d͡zʲawt͡ʂɨnɨ, jak da jajɛ xatɨ —
stuknʲɛ da akʲɛnt͡sa, kab nʲɛ t͡ʂuɫa mat͡sʲi.
 
tɨ nʲɛ pɫat͡ʂ d͡zʲawt͡ʂɨna, bɔ tvaja prɨt͡ʂɨna.
kab tɨ rɔzum maɫa, tɔ nʲɛ adkrɨvaɫa b.
tɨ nʲɛ pɫat͡ʂ d͡zʲawt͡ʂɨna, bɔ tvaja prɨt͡ʂɨna.
kab tɨ rɔzum maɫa, tɔ nʲɛ adkrɨvaɫa b.
 
Υποβλήθηκε από Alex Bisaki στις Σάβ, 19/01/2019 - 00:52
Λοιπές μεταφράσεις του "Soniejka dy miesiac ..."
Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο Alex Bisaki
See also
Σχόλια