Διαφήμιση

Twoje Ja [Where You Are] (Μεταγραφή)

  • Καλλιτέχνης: Moana (OST)
  • Συμμετέχων καλλιτέχνης: Sławek Uniatowski, Aneta Figiel, Dorota Stalińska, Weronika Bochat, Antonina Gajko, Zofia Modej oraz chór
  • Τραγούδι: Twoje Ja [Where You Are] 2 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Μεταγραφή

Twoje Ja [Where You Are]

Vaiana, aue, aue
Kochana dokoła spójrz,
Bo nie ma jak Matonui i to jest to!
To tempo nadaje dniom,
Pradawnej piosenki ton,
Kto nową by chciał, ta stara to jest to.
 
Nasza misja to tradycja,
Wiele pracy ciągle ma nasz ród,
Mamy w bród i to jest to.
Tu wspólna jest każda rzecz,
Na plotkach się plecie kosze,
Rybacy wracają skoro świt.
 
Ja che tam iść
 
Zaczekaj, stój, niech morze Cie tak nie kusi,
Ktoś musi tu rządzić i to będziesz Ty.
Nadejdzie dzień, gdy to ujrzysz inny świat,
A wtedy i szczęście będzie tam gdzie Ty.
 
Z kokosa, ze hohoho, że co?
Pożytków ze sto.
Z tego nic nie zmarnuje się i to jest to.
 
Bo z włókien sieci upleciesz,
Ze środka tez wodę masz,
A z liści będzie ognisko, ugotuj coś albo smaż.
 
Z kokosa to hohoho,
Pożytków ze sto
Tu wszystko jest i to jest to.
 
Tu trzeba żyć
 
Bo tu nasz dom, nie spotka Cie nic tu złego,
I tutaj na Ciebie czeka Twoje ja.
Zrozumiesz to, co ja pojąłem już dawno,
Że całe szczęście masz przed, gdzie Cie gna.
 
Uwielbiam taniec nad wodą
Te fale, ten wir, ten prąd,
Jej psoty mnie bawią tak
Ha, a krople figlarne są.
Niech mają mnie za wariatkę,
Niech mówią, że klepek brak,
Nic, trzeba wiernym być swojemu JA.
 
Po ojcu masz ten upór,
Po nim dumę masz,
Uszanuj to lecz pamiętaj,
Idź własną drogą do gwiazd,
A kiedy głos w duszy szepnie
Byś za marzeniami szła,
Vaiana, ten głos to właśnie
Twoje JA.
 
Z tych włókien sieci upleciesz
(Z tych włókien sieci upleciesz)
Ze środka wodę masz
(Ze środka wodę masz)
A z liści zrobisz ognisko
(Kokosy dobre na wszystko)
Ugotuj coś albo smaż
(Tak nam upływa czas)
 
Ludzie tu wierzą w nas,
Bo wierzą tu w nas.
Tu wszystko jest i to jest to.
 
I tu Twój dom,
Zostanę tu,
Tu dom mój i moje plemię,
I właśnie tu na mnie czeka
Moje JA.
Na drodze tej,
Powiecie mi co mam robić,
I razem tutaj znajdziemy
Nasze JA.
Bo ścieżki schodzą
W naszym JA
I szczęścia zawsze szukaj
W swoim JA.
W swoim JA.
 
Υποβλήθηκε από Fer ChevalierFer Chevalier στις Πέμ, 22/12/2016 - 19:34
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη SilentRebel83SilentRebel83 στις Τρί, 31/10/2017 - 23:47
Μεταγραφή
Align paragraphs
A A

Твое Я

Ваяна, ауэ, ауэ
Кохана докола спо́йрь,
Бо не ма як Матонуи и то ест то!
То тэмпо надае днём,
Прадавнэй пёсэнки тон,
Кто новѫ бы хтял, та стара то ест то.
 
Наша мисъя то традыця,
Веле працы тѭгле ма наш ро́д,
Мамы в бро́д и то ест то.
Ту вспо́льна ест кажда реч,
На плётках сѩ плете коше,
Рыбацы врацаѭ скоро свит.
 
Я хэ там исть
 
Зачекай, сто́й, нех море Те так не куси,
Ктось муси ту рѭдить и то бѧдеш Ты.
Надэйде день, гды то уйриш инны свят,
А втэды и щѧсте бѧде там где Ты.
 
З кокоса, зэ хохохо, же цо?
Пожитко́в зэ сто.
З тэго ниц не змарнуе сѩ и то ест то.
 
Бо з вло́кен сети уплетеш,
Зэ сьродка тэз водѧ маш,
А з листи бѧде огниско, уготуй цось альбо смаж.
 
З кокоса то хохохо,
Пожитко́в зэ сто
Ту вшистко ест и то ест то.
 
Ту треба жить
 
Бо ту наш дом, не спотка те ниц ту злэго,
И тутай на тебе чека твое я.
Зрозумеш то, цо я поѭлэм юж давно,
Же цалэ щѧсте маш пред, где те гна.
 
Увельбям танец над водѫ
Тэ фале, тэн вир, тэн прѫд,
Ей псоты мне бавѭ так
Ха, а кропле фиглярнэ сѫ.
Нех маѭ мне за варяткѧ,
Нех мо́вѭ, же клепэк брак,
Ниц, треба верным быть своему я.
 
По ойцу маш тэн упо́р,
По ним думѧ маш,
Ушануй то леч памѩтай,
Идь власнѫ дрогѫ до гвязд,
А кеды глос в души шепне
Бысь за маренями шла,
Ваяна, тэн глос то власьне
Твое Я.
 
З тых вло́кен сети уплетеш
(З тых вло́кен сети уплетеш)
Зэ сьродка водѧ маш
(Зэ сьродка водѧ маш)
А з листи зробиш огниско
(Кокосы добрэ на вшистко)
Уготуй цось альбо смаж
(Так нам уплыва час)
 
Люде ту верѭ в нас,
Бо верѭ ту в нас.
Ту вшистко ест и то ест то.
 
И ту тво́й дом,
Зостанѧ ту,
Ту дом мо́й и мое племѩ,
И власьне ту на мне чека
Мое Я.
На дродзэ тэй,
Повете ми цо мам робить,
И разэм тутай знайдемы
Наше Я.
Бо стежки сходзѫ
В нашим Я
И щѧстя завше шукай
В своим Я.
В своим Я.
 
Υποβλήθηκε από Angel of SpeedAngel of Speed στις Τρί, 22/10/2019 - 00:00
Λοιπές μεταφράσεις του "Twoje Ja [Where You ..."
Μεταγραφή Angel of Speed
Σχόλια