Διαφήμιση

Your Obedient Servant ( Γαλλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Hamilton (musical)
  • Συμμετέχων καλλιτέχνης: Leslie Odom Jr., Lin-Manuel Miranda, Original Broadway Cast of Hamilton
  • Τραγούδι: Your Obedient Servant 5 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά #1, #2, Ιταλικά
Αγγλικά

Your Obedient Servant

[BURR]
How does Hamilton
An arrogant
Immigrant, orphan
Bastard, whoreson
Somehow endorse
Thomas Jefferson, his enemy
A man he’s despised since the beginning
Just to keep me from winning?
I wanna be in the room where it happens—
 
[BURR AND COMPANY]
The room where it happens
The room where it happens
 
[BURR]
You’ve kept me from—
 
[BURR AND COMPANY]
The room where it happens
 
[BURR]
For the last time
 
Dear Alexander:
 
I am slow to anger
But I toe the line
As I reckon with the effects
Of your life on mine
I look back on where I failed
And in every place I checked
The only common thread has been your disrespect
Now you call me “amoral,”
A “dangerous disgrace,”
If you’ve got something to say
Name a time and place
Face to face
 
I have the honor to be Your Obedient Servant
A dot Burr
 
[HAMILTON]
Mr. Vice President:
 
I am not the reason no one trusts you
No one knows what you believe
I will not equivocate on my opinion
I have always worn it on my sleeve
Even if I said what you think I said
You would need to cite a more specific grievance
Here’s an itemized list of thirty years of disagreements
 
[BURR]
Sweet Jesus
 
[HAMILTON]
Hey, I have not been shy
I am just a guy in the public eye
Tryin’ to do my best for our republic
I don’t wanna fight
But I won’t apologize for doing what’s right
 
I have the honor to be Your Obedient Servant
A dot Ham
 
[BURR]
Careful how you proceed, good man
Intemperate indeed, good man
Answer for the accusations I lay at your feet or
Prepare to bleed, good man
 
[HAMILTON]
Burr, your grievance is legitimate
I stand by what I said, every bit of it
You stand only for yourself
It’s what you do
I can’t apologize because it’s true
 
[BURR]
Then stand, Alexander
Weehawken. Dawn
Guns. Drawn
 
[HAMILTON]
You’re on
 
[BURR AND HAMILTON]
I have the honor to be Your Obedient Servant
 
[HAMILTON]
A dot Ham
 
[BURR]
A dot Burr
 
Υποβλήθηκε από juliedelpyjuliedelpy στις Παρ, 30/10/2015 - 02:38
Γαλλικά μετάφρασηΓαλλικά
Align paragraphs
A A

Votre Dévoué Serviteur

[BURR]
Comment Hamilton
Un arrogant
Immigrant, orphelin
Bâtard, fils de putain
Approuve en quelques sortes
Thomas Jefferson, son ennemi
Un homme qu'il méprisait depuis le début
Juste pour m’empêcher de gagner ?
Je veux être dans la pièce où ça se passe —
 
[BURR ET LA TROUPE]
La pièce où ça se passe
La pièce où ça se passe
 
[BURR]
Vous m'avez gardé de
 
[BURR ET LA TROUPE]
La pièce où ça se passe —
 
[BURR]
Pour la dernière fois
 
Cher Alexander :
 
Je tarde à m'énerver
Mais je suis la ligne
Et je compte les effets
De votre vie sur la mienne
Je regarde derrière moi, là où j'ai échoué
Et à chaque endroit j'ai vérifié
La seule ligne conductrice
A été votre irrespect
Maintenant vous me nommez "amoral",
Un "dangereux déshonneur"
Si vous avez quelque chose à dire
Nommez l'heure et le lieu
Face à face
 
J'ai l'honneur d'être votre
Dévoué Serviteur
A point Burr
 
[HAMILTON]
Monsieur le Vice-Président :
 
Je ne suis pas la raison pour laquelle personne ne vous fais confiance
Personne ne sait ce que vous pensez
Je ne vais pas tergiverser sur mon avis
Je l'ai toujours porté sur ma manche
Même si j'ai dit ce que vous pensez que j'ai dit
Vous auriez besoin de votre un grief plus spécifique
Voici une liste détaillée des trente années de désaccords
 
[BURR]
Doux Jésus
 
[HAMILTON]
Hey, je n'ai pas été timide
Je suis juste un gars aux yeux du public
Essayant de faire de mon mieux pour notre République
Je ne veux pas me battre
Mais je ne m'excuserai pas de faire ce qui est juste
 
J'ai l'honneur d'être votre
Dévoué Serviteur
A point Ham
 
[BURR]
Attention comment vous procédez, brave homme
En effet intempérant, brave homme
Répondez à ces accusations que j’étends à vos pieds ou
Préparez-vous à saigner, brave homme
 
[HAMILTON]
Burr, le grief est légitime
Je maintiens ce que j’ai dit, chaque petit morceau de lui
Vous vous tenez seulement pour vous-même
C’est ce que vous faites
Je ne peux pas m’excuser parce que c’est vrai
 
[BURR]
Alors tenez, Alexander
Weehawken. À l'aube
Pistolets. Tirez
 
[HAMILTON]
Vous êtes sûr
 
[BURR AND HAMILTON]
J'ai l'honneur d'être votre
Dévoué Serviteur
 
[HAMILTON]
A point Ham
 
[BURR]
A point Burr
 
Υποβλήθηκε από ElsaDeRicantElsaDeRicant στις Τετ, 20/07/2016 - 17:44
Hamilton (musical): Κορυφαία 3
Idioms from "Your Obedient ..."
Σχόλια