Zazie - Ça (Tongan translation)

Tongan translation

Ia

Mau ngalo ke 'ilo'i 'a e tōhila
Tatau foki mo e kakai 'a ia kuo mau tauhi kovi
Mau ngalo ke 'ilo'i ta'eha'anotapa
Ko e 'aho manatu mo homau kī, ko e a'u'anga, ngalo ke manatu'i hataha ki ai
Te mau ngalo ke 'ilo'i 'a e jeini 'o 'emau mo'ui, 'a ia heke'i 'i loto na
Mau ngalo ke 'ilo'i hili ai
Ka ko e me'a e taha pe ia, 'a ia 'oku mau tui mo'oni.
 
Ko e mata, ko e le'o, ko e nima, ko e 'alea 'o e 'ofa, nofo ai ia
Ko e 'aho mo e houa, ko e kili, ko e namu, ko e 'ofa, nofo ai ia
Kei mālohi ia
Mate ia, mahino?
Kae hala ke manatu'i ia hataha
'Oua ngalo ke manatu'i, 'a ia
'Oku 'ikai ngalo ke manatu'i hataha.
 
Teu ngalo ke 'ilo'i he mahina 'Aokosi ni he 'oku pau ke mavahe ka 'ikai ai koe
Ta'etui
Teu ngalo ke 'ilo'i 'eku fo'i mo e miji, 'a ia 'oku ngata'i
Mahalo teu ngalo ke 'ilo'i
Kau fakakaukau'i ni'ihi pe ki ai pea 'ikai 'e tuku ia ke fakahinohino'i
Tuku pe ke 'oua ke ne fakahinohino.
 
Ko ho mata, ho le'o, ho nima ki hoku nima, 'a ia 'oku nofo ma'u pe ai
Ko e 'aho mo e houa, ko ho'o kili, ko e namu, ko e 'ofa, 'a ia 'oku nofo ai
Kei mālohi ia
Mate ia, mahino?
Kae hala ke manatu'i ia hataha
'Oua ngalo ke manatu'i, 'a ia
'Oku 'ikai ngalo ke manatu'i au.
 
Ko e mata, ko e le'o, ko e nima, ko e 'alea 'o e 'ofa, nofo ia ai
Ko e 'aho mo e houa, ko e kili, ko e namu, ko e 'ofa, 'oku 'i ai ia
Ngalo ke manatu'i ia hataha.
 
Ko e mata, ko e le'o, ho nima ki hoku nima, ko e 'alea 'o e 'ofa
Nofo ia ai
'Ikai ngalo ke 'ilo'i 'akimautolu
Ngalo ke 'ilo'i ia hataha.
 
Ko e 'aho mo e houa, ko e kili, ko e namu, ko e 'ofa, 'oku 'i ai ia
'Ikai ngalo ke 'ilo'i 'akimautolu
Ngalo ke 'ilo'i ia hataha.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Mon, 29/05/2017 - 15:02
Author's comments:

translation based from the German by pépé-le-moko.

French

Ça

Comments