Kiara (Italy) - Èla, Èlamu Kondà (Transliteration)

Griko

Èla, Èlamu Kondà

Esù miccéddha isso an tin oscìa
ci egò pedì ti ìmmo an ton jalò,
arte ti eghienàstise megàli
egò sèlo na se prendestò.
 
Èla, èlamu condà
ti egò ìmmoi manachò (x2)
 
O potamò èrchete an tin oscìa
ce catevènni càtu ston jalò.
Ullà ta aspària vispamèna
èrconde na pìu to glicìo nerò.
 
Èla, èlamu condà
ti egò ìmmoi manachò (x2)
 
San èrchete to mìna tu maghìu
òllo to còsmo fènete chlorò,
ce ciòla ta puddhìa tragudàu
ghiatì irte to calòn kierò.
 
Èla, èlamu condà
ti egò immoi manachò (x2)
 
San i zoì dikì-mu ène palèa
paracalùme pànda to Christò,
de ttèleo dè na fào ce dè na pìo,
na ciumisìo mesèsu manachò.
 
Èla, èlamu condà
ti egò ìmmoi manachò (x2)
 
Submitted by Hampsicora on Tue, 13/02/2018 - 09:37
Submitter's comments:
Align paragraphs
Transliteration

Έλα, Έλαμου Κοντά

Εσύ μιτσέντα ίσο αν την οσκία
τσι εγώ παιδί τι ίμμο αν τον τζαλό,
άρτε τι εγιενάστησε μεγάλη
εγώ σέλο να σε πρεντεστώ.
 
Έλα, έλαμου κοντά
τι εγώ ίμμοι μαναχό
 
Ο ποταμό έρχεται αν την οσκία
τσε κατεβαίνει κάτου στον τζαλό.
Ουλά τα ασπάρια βισπαμένα έρχονται να πιού το γκλιτσό νερό.
 
Έλα, έλαμου κοντά
τι εγώ ίμμοι μαναχό
 
Σαν έρχεται το μήνα του Μαγιού1
όλλο το κόσμο φαίνεται χλωρό,
τσε τσ’όλα τα πουντιά τραγουδάου
γιατί ίρτε το καλόν καιρό.
 
Έλα, έλαμου κοντά
τι εγώ ίμμοι μαναχό
 
Σαν η ζωή δικήμου ένε παλέα
παρακαλούμε πάντα το Χριστό,
δε ττέλο δε να φάω τσε δε να πίω,
να τσιουμισίο μεσέσου μοναχό.
 
Έλα, έλαμου κοντά
τι εγώ ίμμοι μαναχό
 
  • 1. Μάιος
Submitted by Guest on Wed, 21/02/2018 - 02:26
More translations of "Èla, Èlamu Kondà"
TransliterationGuest
See also
Comments