Pussy Riot - Aktsya! Aktsya! Pussi Rayot likvidatsya! Pussi Rayot iz ded! (Акция! Акция! Пусси Райот ликвидация! Пусси Райот из дэд!) (Transliteration)

Russian

Aktsya! Aktsya! Pussi Rayot likvidatsya! Pussi Rayot iz ded! (Акция! Акция! Пусси Райот ликвидация! Пусси Райот из дэд!)

Балаклава под стражей медиа-шума
Это бал вспышек и гламура
«Шевелись быстрее, сучка, тебя все хотят!»
А нам надоел этот блядский маскарад!
 
Акция! Акция! Успех и адаптация!
Акция! Акция! Коммерциализация!
Акция! Акция! Арт-капитуляция!
Акция! Акция! Тебя эксплуатация!
 
Апокалипсис начнется с боем курантов
Паранойя сжигает душу демонстранта
Устройся поудобнее, жри сеть и сми
С утра ж на работу - расслабься и спи
 
Акция! Акция! Заказ-реализация!
Акция! Акция! Фаст-фуд и мастурбация!
Акция! Акция! Капитализация!
Акция! Акция! План админстрации!
 
Сладость отчизны, ток шоу уебищ
Танки в постели, продажи чудовищ
Страна оглушена воем сирен
Слежка, доносы, портал госизмен
 
Акция! Акция! Стабильность в изоляции?
Акция! Акция! Милитаризация!
Акция! Акция! Идейная стагнация!
Акция! Акция! Войною спекуляция!
 
Адреналин уничтожает твое оцепенение
Нет больше страха, нет поклонения
Причешем ряды полицейских кордонов
Баадер - Майнхофф включают микрофоны
 
Акция! Акция! Активизация!
Акция! Акция! Сила конфронтации!
Акция! Акция! Эмансипация!
Акция! Акция! Путина кастрация!
 
Submitted by Josemar on Sun, 17/12/2017 - 02:49
Last edited by Josemar on Tue, 02/01/2018 - 18:12
Align paragraphs
Transliteration

Aktsya! Aktsya! Pussi Rayot likvidatsya! Pussi Rayot iz ded!

Balaklava pod strazhey media-shuma
Eto bal vspyshek i glamura
«Shevelis' bystreye, suchka, tebya vse khotyat!»
A nam nadoyel etot blyadskiy maskarad!
 
Aktsiya! Aktsiya! Uspekh i adaptatsiya!
Aktsiya! Aktsiya! Kommertsializatsiya!
Aktsiya! Aktsiya! Art-kapitulyatsiya!
Aktsiya! Aktsiya! Tebya ekspluatatsiya!
 
Apokalipsis nachnetsya s boyem kurantov
Paranoya szhigayet dushu demonstranta
Ustroysya poudobneye, zhri set' i smi
S utra zh na rabotu - rasslab'sya i spi
 
Aktsiya! Aktsiya! Zakaz-realizatsiya!
Aktsiya! Aktsiya! Fast-fud i masturbatsiya!
Aktsiya! Aktsiya! Kapitalizatsiya!
Aktsiya! Aktsiya! Plan adminstratsii!
 
Sladost' otchizny, tok shou uyebishch
Tanki v posteli, prodazhi chudovishch
Strana oglushena voyem siren
Slezhka, donosy, portal gosizmen
 
Aktsiya! Aktsiya! Stabil'nost' v izolyatsii?
Aktsiya! Aktsiya! Militarizatsiya!
Aktsiya! Aktsiya! Ideynaya stagnatsiya!
Aktsiya! Aktsiya! Voynoyu spekulyatsiya!
 
Adrenalin unichtozhayet tvoye otsepeneniye
Net bol'she strakha, net pokloneniya
Pricheshem ryady politseyskikh kordonov
Baader - Maynkhoff vklyuchayut mikrofony
 
Aktsiya! Aktsiya! Aktivizatsiya!
Aktsiya! Aktsiya! Sila konfrontatsii!
Aktsiya! Aktsiya! Emansipatsiya!
Aktsiya! Aktsiya! Putina kastratsiya!
 
Submitted by Туна Ченевская on Sun, 17/12/2017 - 03:41
Added in reply to request by Josemar
Author's comments:

I don't understand Russian, but I know its transliteration. I wish my translation could be helpful to you!

Comments