Оти за прв пат во животот (Oti za prv pat vo životot) [For the First Time in Forever] (Transliteration)

Advertisements
Macedonian

Оти за прв пат во животот (Oti za prv pat vo životot) [For the First Time in Forever]

Анна: Отворен прозор и порта
никогаш не сум видела
и повеќе стотици прибори
Со години сама низ соби
бал сали а без бал
Конечно кај нас ќе дојде се
 
И ќе има вистински свет
и ќе биде сосема чудно
возбудено го чекав овој ден
 
Оти за прв пат од животот
Ќе има музика и свет
Оти за прв пат во животот
Ќе танцувам пред се
 
Дали сум среќна или имам трема а може и помеѓу
оти за прв пат во животот
ќе не сум сама јас
Едвај чекам да ги запознам сите
а што ако се појави вистинскиот
 
Во вистински глантен фустан
Ќе држам став на некој ѕид
ко слика нацртана напамет
и конечно гледам некој млад
прекрасен странец висок смел
ќе речи чоколадо имаш на лице
 
И ќе се смееме цела вечер
шо е сосема бизарно
во животот то немав тој свет
 
Оти за прв пат во животот
ќе има магија и смев
оти за прв пат во животот
ќе ме забележат мене
 
и знам дека е лудо
но сонувам и за романса
Оти за прв пат во животот
шанса имам јас
 
Елса: Не чувстувај
Остави ги
биди добра како секогаш
не ги пуштај
издржи
само еден потег и сите ќе знаат
 
но само за денес
Анна: но само за денес
Елса: Агонија е се
Анна: агонија е се
Елса: Стражи
отворате ги портите
Анна: портите
 
Оти за прв пат во животот
Елса: не чувстувај и издржи
Анна: мојот сон е вистина
Елса: биди добра како секогаш
Анна: бегство од осаменост
Елса: не чувстувај
Анна: шанса за љубов
Елса: не чувстувај издржи остави ги
 
Анна: Знам дека ќе има крај
значи мора да е денес
оти за прв пат во животот
оти за прв пат во животот
пречки немам еееееееее
 
Submitted by Anna Elsa J. on Thu, 08/11/2018 - 20:15
Align paragraphs
Transliteration

Oti za prv pat vo životot

Anna: Otvoren prozor i porta
nikogaš ne sum videla
i poveḱe stotici pribori
So godini sama niz sobi
bal sali a bez bal
Konečno kaj nas ḱe dojde se
 
I ḱe ima vistinski svet
i ḱe bide sosema čudno
vozbudeno go čekav ovoj den
 
Oti za prv pat od životot
Ḱe ima muzika i svet
Oti za prv pat vo životot
Ḱe tancuvam pred se
 
Dali sum sreḱna ili imam trema a može i pomeǵu
oti za prv pat od životot
ḱe ne sum sama jas
Edvaj čekam da gi zapoznam site
a što ako se pojavi vistinskiot
 
Vo vistinski glanten fustan
Ḱe držam stav na nekoj dzid
ko slika nacrtana napamet
i konečno gledam nekoj mlad
prekrasen stranec visok smel
ḱe reči čokolado imaš na lice
 
I ḱe se smeeme cela večer
što e sosema bizarno
vo životot to nemav toj svet
 
Oti za prv pat vo životot
ḱe ima magija i smev
oti za prv pat vo životot
ḱe me zabeležat mene
 
i znam deka e ludo
no sonuvam i za romansa
Oti za prv pat vo životot
šansa imam jas
 
Elsa: Ne čuvstuvaj
Ostavi gi
bidi dobra kako sekogaš
ne gi puštaj
izdrži
samo eden poteg i site ḱe znaat
 
no samo za denes
Anna: no samo za denes
Elsa: Agonija e se
Anna: agonija e se
Elsa: Straži
otvorate gi portite
Anna: portite
 
Oti za prv pat vo životot
Elsa: ne čuvstuvaj i izdrži
Anna: mojot son e vistina
Elsa: bidi dobra kako sekogaš
Anna: begstvo od osamenost
Elsa: ne čuvstuvaj
Anna: šansa za ljubov
Elsa: ne čuvstuvaj izdrži ostavi gi
 
Anna: Znam deka ḱe ima kraj
znači mora da e denes
oti za prv pat vo životot
oti za prv pat vo životot
prečki nemam eeeeeeeee
 
Submitted by Anna Elsa J. on Thu, 08/11/2018 - 20:29
Comments