Advertisements

Паровозик тыр-тыр-тыр (Parovozik tyr-tyr-tyr) (Transliteration)

Паровозик тыр-тыр-тыр

Завораживаем и гипнотизируем радиослушателей,
Произнося букву «р» неправильно.
Стараемся, чтобы буква «р» звучала
Максимально непринужденно и естественно,
Как будто человек говорит так с самого рождения.
Гипнотизируем...
Очаровываем...
 
Паровозик тыр-тыр-тыр, а в трубе 13 дыр
1-2-3
Паровозик тыр-тыр-тыр
1-2-3
Паровозик тыр-тыр-тыр
Тыр-тыр-тыр-тыр1
 
Паровозик тыр-тыр-тыр
Паровозик тыр-тыр-тыр
Паровозик тыр-тыр-тыр
Паровозик тыр-тыр-тыр
Паровозик тыр-тыр-тыр
Паровозик тыр-тыр-тыр 1
 
Дефекты речи...
 
Дефекты речи,
Р, р, р,
13 дыр.
Дефекты речи,
Р, р, р,
Паровозик тыр-тыр-тыр
 
Паровозик тыр-тыр-тыр
Паровозик тыр-тыр-тыр
Паровозик тыр-тыр-тыр
Паровозик р, р, р
 
Привет ребята...
Паровозик… тыр-тыр-тыр-тыр1
 
  • 1. a. b. c. много раз "тыр"
Submitted by Spike123Spike123 on Wed, 30/10/2019 - 11:17
Last edited by ltlt on Thu, 21/05/2020 - 12:40
Transliteration
Align paragraphs

Parovozik tyr-tyr-tyr

Zavorazhivayem i gipnotiziruyem radioslushateley,
Proiznosya bukvu «r» nepravil'no.
Starayemsya, chtoby bukva «r» zvuchala
Maksimal'no neprinuzhdenno i yestestvenno,
Kak budto chelovek govorit tak s samogo rozhdeniya.
Gipnotiziruyem...
Ocharovyvayem...
 
Parovozik tyr-tyr-tyr, a v trube 13 dyr
1-2-3
Parovozik tyr-tyr-tyr
1-2-3
Parovozik tyr-tyr-tyr
Tyr-tyr-tyr-tyr
 
Parovozik tyr-tyr-tyr
Parovozik tyr-tyr-tyr
Parovozik tyr-tyr-tyr
Parovozik tyr-tyr-tyr
Parovozik tyr-tyr-tyr
Parovozik tyr-tyr-tyr
 
Defekty rechi...
 
Defekty rechi,
R, r, r,
13 dyr.
Defekty rechi,
R, r, r,
Parovozik tyr-tyr-tyr
 
Parovozik tyr-tyr-tyr
Parovozik tyr-tyr-tyr
Parovozik tyr-tyr-tyr
Parovozik r, r, r
 
Privet rebyata...
Parovozik… tyr-tyr-tyr-tyr
 
Thanks!
thanked 7 times

© Spike123, 2018-2020.

Submitted by Spike123Spike123 on Wed, 30/10/2019 - 11:23
Advertisements
Translations of "Паровозик ..."
Transliteration Spike123
Comments
Read about music throughout history