Ти прославиш весь наш рід | Ty proslavysh vesʹ nash rid [Honor to us all] (Transliteration)

Advertisements
Ukrainian

Ти прославиш весь наш рід | Ty proslavysh vesʹ nash rid [Honor to us all]

Непочатий край тут роботи
Та годі! Досить скарг!
Зробимо з цієї свиноти
Ми сяючий скарб
 
- Яка холодна!..
- Була б тепла, якби ти не спізнилась.
 
Треба бруд зішкребти
Поки гордо не засяєш ти
Якщо будеш мене слухати
Ти прославиш весь наш рід
 
- Мулан! Що це?
- Шпаргалка. Раптом щось забуду.
- На, тримай! Удачі треба більше, ніж я думала.
 
За таку дівчину
Кожен радо піде на війну
Причешу тебе. А я вдягну
І прославиш ти сім'ю
 
У домі нареченого не підведи всіх нас
Прославити свій рід сьогодні маєш шанс
 
Кожному юнаку
Послух, ввічливість і до смаку
Плодовиту. І завжди струнку
Заміж радісно візьмуть
 
Потрібні імператору ми всі на цій війні
Вправлятися з мечем. Народжувать синів
 
Ти немов сонця слід
(Ти немов сонця слід)
(…)
Буде все з тобою так, як слід
(Буде все з тобою так, як слід)
Ти прославиш весь наш рід
(Ти прославиш весь наш рід х2)
 
- Ось. Ти готова.
- Ще ні!.. Яблуко для спокою, кулон для рівноваги.
 
Ось візьми намисто -
- станеш гарна й гожа
Приносить щастя цей цвіркун
Навіть тобі поможе
 
Праотці! Вас молю!
Хай свою сім'ю я не зганьблю
Не заславлю тих, кого люблю
Щоб пишався батько мій
 
Всі ми тут ледь живі від страху
Біжимо зустріти сваху
 
Небеса! Бережіть наших доньок в цю важливу мить
Цих перлиночок благословіть
Від ганьби врятуйте й бід
 
Щоб прославити наш… (х4)
Щоб прославити наш дім
 
Submitted by Capitan Molly on Tue, 28/08/2018 - 01:12
Align paragraphs
Transliteration

Ty proslavyṡ veś naṡ rid

Nepoċatyi crai tut roboty
Ta hodi! Dosyț scarh!
Zrobymo z ciiei svynoty
My siaiuċyi scarb
 
- Jaca cholodna!..
- Bula b tepla, jacby ty ne spiznylaś.
 
Treba brud ziṡcrebty
Poky hordo ne zasiaieṡ ty
Jacṡċo budeṡ mene sluchaty
Ty proslavyṡ veś naṡ rid
 
- Mulan! Ṡċo ce?
- Ṡpargalca. Raptom ṡċoś zabudu.
- Na, trymai! Udaċi treba bilṡe, niż ja dumala.
 
Za tacu divċynu
Cożen rado pide na viinu
Pryċeṡu tebe. A ja vdiahnu
I proslavyṡ ty simju
 
U domi nareċenoho ne pidvedy vsich nas
Proslavyty svii rid siohodni maieṡ chance
 
Cożnomu junacu
Posluch, vviċlyvisț i do smacu
Plodovytu. I zavżdy struncu
Zamiż radisno viźmuț
 
Potribni imperatoru my vsi na cii viini
Vpravlatysia z meċem. Narodżuvaț syniv
 
Ty nemov soncia slid
(Ty nemov soncia slid)
(…)
Bude vse z toboiu tac, jac slid
(Bude vse z toboiu tac, jac slid)
Ty proslavyṡ veś naṡ rid
(Ty proslavyṡ veś naṡ rid x2)
 
- Oś. Ty hotova.
- Ṡċe ni!.. Jabluco dla spocoiu, culon dla rivnovahy.
 
Oś viźmy namysto -
- staneṡ harna j hoża
Prynosyț ṡċastia cei çvircun
Naviț tobi pomoże
 
Praotci! Vas molu!
Chai svoiu simju ja ne zhańblu
Ne zaslavlu tych, coho lublu
Ṡċob pyṡavsia bațco mii
 
Vsi my tut leḑ żyvi vid strachu
Biżymo zustrity svachu
 
Nebesa! Bereżiț naṡych donioc v ciu vażlyvu myț
Cych perlynoċoc blahosloviț
Vid hańby vriatuite j bid
 
Ṡċob proslavyty naṡ… (x4)
Ṡċob proslavyty naṡ dim
 
Submitted by Luciano on Wed, 21/11/2018 - 06:26
Comments