Armenian Folk - Բինգյոլ (English translation)

Armenian

Բինգյոլ

Երբ բաց եղան գարնան կանաչ դռները,
Քնար դառան աղբյուրները Բինգյոլի.
Շարվե շարան անցան զուգված ուղտերը,
Յարս էլ գնաց յայլաները Բինգյոլի:
 
Անգին յարիս լույս երեսին կարոտ եմ,
Նազուկ մեջքին, ծով-ծամերին կարոտ եմ.
Քաղցր լեզվին, անոյշ հոտին կարոտ եմ,
Սեւ աչքերով էն եղնիկին Բինգյոլի:
 
Պա՜ղ-պա՜ղ ջրեր, պապակ շուրթս չի բացվի,
Ծուփ-ծուփ ծաղկունք, լացող աչքս չի բացվի,
Դեռ չտեսած յարիս,- սիրտս չի բացվի,
Ինձ ի՜նչ, ավա՜ղ, բլբուլները Բինգյոլի:
 
Մոլորվել եմ, ճամբաներին ծանոթ չեմ,
Բյուր լճերին, գետ ու քարին ծանոթ չեմ.
Ես պանդուխտ եմ, էս տեղերին ծանոթ չեմ.
Քույրիկ, ասա՛, ո՞րն է ճամփան Բինգյոլի:
 
Submitted by vahram.vardanyan on Fri, 09/02/2018 - 22:02
Submitter's comments:

Կատարող Վահրամ Վարդանյան

Align paragraphs
English translation

Bingyole

When the green doors of Spring opened
The springs of Bingyol sang like a lyre
A caravan of camels went by in pairs
And carried my true love to the fields of Bingyol.
 
I miss my precious love’s bright face
I miss that small waist, that hair wavy like the ocean
I miss that sweet words, that sweet smell,
And the dark eyes (like a deer) of that beauty of Bingyol.
 
Even for cold waters, my parched lips won’t open
Even with layers of beautiful flowers around me, my crying eyes won’t open,
My heart won’t open until I see my true love,
Alas, even the beautiful springs of Bingyol won’t open my heart.
 
I am lost, these roads are foreign to me
These thousands of lakes, rocks, and rivers are foreign to me
I’m a drifter, I’m not familiar with these parts
Sister, tell me, which is the road to Bingyol?
 
Submitted by vahram.vardanyan on Fri, 09/02/2018 - 22:22
Comments