Advertisements

לגור איתו (Lagur Eto) (Transliteration)

  • Artist: Riki Gal (ריקי גל)
  • Song: לגור איתו (Lagur Eto)
Transliteration
A A

Lagur Eto

hashemesh zorchata hayom bechamesh
ani matchilah az lehitlabesh
mashahu betochi mitragesh
lagur eto
 
yesh li choltzat triko yerukah
she'al haguf hi tipah hadukah
lamah ani pitom masmikah
lagur eto
 
ad shehofata hayti kitzat etzuvah
ad shehegata hifasti od ahavah
lo hemanti shechach efshar le'ehov
ufitom nidlakti! - uh, kamah ze tov
 
nosi'im barachov bein hamon anashim
ani margishah kitzat zarah v'tifshit
hem betach yode'im she'ani lo eshto
lagur eto
 
ani mechayechet, panav atumot
ma lehagid, ma tzraich la'asot
eneini yodat at kol hashitot
lagur eto
 
ad shehofata hayti kitzat etzuvah
ad shehegata hifasti od ahavah
lo hemanti shechach efshar le'ehov
ufitom nidlakti! - uh, kamah ze tov
 
chan hamitbach v'sham hasalon
ani mesaderat hakol baron
hineh begdav v'chan mitati
lagur eto
 
shney tziporim betoch kluv shel zahav
balayla k'mat v'raiti kochav
eneini cholemet kamah ze tov
lagur eto
 
ad shehofata hayti kitzat etzuvah
ad shehegata hifasti od ahavah
lo hemanti shechach efshar le'ehov
ufitom nidlakti! - uh, kamah ze tov
 
Submitted by Vitor GonçalvesVitor Gonçalves on Thu, 16/05/2019 - 14:21

לגור איתו (Lagur Eto)

Comments