مثل سیبی که از وسط دو نصف کرده باشند

Submitted by ahmad aziz on Wed, 03/06/2020 - 15:50

Idiomatic translations of "مثل سیبی که از وسط دو نصف..."

English
Like two peas in a pot
Explanations:
Italian
Come due gocce d'acqua
Explanations:
Italian #1, #2
Portuguese
Como duas gotas de água
Explanations:

Meanings of "مثل سیبی که از وسط دو نصف..."

Persian

دو چیزی که خیلی به هم شباهت داشته باشند

Explained by ahmad azizahmad aziz on Wed, 03/06/2020 - 15:50
Explained by ahmad azizahmad aziz