Lana Del Rey - 1949 (Tongan translation)

Tongan translation

Ta'u MCMXLIX

Fua au ki 'olunga he tu'u'anga
Tui 'eku sitokeni lanuhinehina
Mo 'eku fasi faka'ofo'ofa
Ke sai'ia 'eku valingeesinima lanumoana?
Ke pehe, "Ko e ha me'a eni?"
"Ko e faka'oto'ota 'i 'olunga
'Oua ilifia."
 
Tamai 'ofeina, ke 'ilo'i
'Oku ou anga ke 'eve'eva
Teti, ta o ki he Kei-Maati
Fakatau mai 'a e valiloungutu nanamupeesi
Sikaleeti mo e lole
Tohitaa Maate mo e sitokeni lanuhinehina
Fa'o ia katoa ki ho'o me'alele maa
'Eta fano 'eve'eva 'i fonua 'Amelika katoa.
 
Te ta hulohula
'O hange ko e ta'u MCMXLIX
Faka'uli me'alele Ponteake
Mei he māhina Hilingakelekele ki he māhina tatau 'o e ta'u kaha'u.
 
Ko ha fonua fakamatalai'akau falemohe
'Aho mo e po 'i hota tukungaaue fakamui
Te ta sio ia katoa
Kae 'oua mavahe 'a taua.
 
Sai'ia 'a teti 'a e va'inga hoka
Mataatahi Fa'iteliha mo e potu maalooloo
Sai'ia 'ofa'anga 'a e kau Siuise Ape
Mo e falefakatau me'a tauhi fakamanatu.
 
Tomui 'i he po'uli, tu'uaapo
Faiva lea mei he leti'o
Teti, 'ofa'anga
Hola lahi fakafalepopula.
 
'Ululoloa mo e lole
Falekainounou mo e inu sota
Valakaukau fo'ou mo lanumoana
Katelaki mo e 'ato avaava.
 
Me'alele 'ano lanumoana ki he uku
Va'ingapuna mo e lea launoa
Taa hiva mei 'Alapama
Loka toloa mei falemohe.
 
Te ta hulohula
'O hange ko e ta'u MCMXLIX
Faka'uli me'alele Ponteake
Mei he māhina Hilingakelekele ki he māhina tatau 'o e ta'u kaha'u.
 
Ko ha fonua fakamatalai'akau falemohe
'Aho mo e po 'i hota tukungaaue fakamui
Te ta sio ia katoa
Kae 'oua mavahe 'e ia.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Mon, 22/06/2015 - 23:57
English

1949

Comments