Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Адыгэ нысэ (Transliteration)

Адыгэ нысэ

Адыгэ пшынэм щlыгур къыпэджэмэ, уоирэ, уорирэ, уойра,
Бжэlупэ джэгум къуажэр зэхишэмэ,
Хъуэхъубжьэ усэр псэм зэхидзыжымэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.
 
Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.
 
Хьэзыр lупэхуу ди щауэ уардэхэм, уоирэ, уорирэ, уойра,
Ди лъэпкъ гурыщlэр я уэредадэмэ,
Дыгъэр зэхъуапсэр я дыщэидэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.
 
Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.
 
Гъатхэм и дахэр уэрам къыдихьэмэ, уоирэ, уорирэ, уойра,
Бжьыхьэм и бэвыр жьэгум къыдилъхьэмэ,
Къалъхуа мазэщlэр и нэмыс щыпкъэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.
 
Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.
 
И фоужь матэр дадэ икъутэмэ, уоирэ, уорирэ, уойра,
Пшэплъыфэ lупэм хуахьыр фоущхьэмэ,
Фlыгъуэ къепхъыхыр уэшхыу къыттешхэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.
 
Ей жи, адыгэ лъахэ,
Ей жи, ди хабзэ дахэ,
Дарий lэщхьэху, къамэ lэпщэху,
Нэ фlыцlэ нэху, джэгу умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэрэ, уоирэ, уорирэ, уойра.
 
Submitted by Kevin RainbowKevin Rainbow on 2021-10-14
Last edited by Kevin RainbowKevin Rainbow on 2021-12-06
Submitter's comments:
Transliteration
Align paragraphs

Adygə nysə

Adygə pšynəm śhygur qypədžəmə, uoirə, uorirə, uojra,
Bžəhupə džəgum quažər zəxišəmə,
Ẋuəẋubźə usər psəm zəxidzyžymə,
Adygə nysə unə idošərə, uoirə, uorirə, uojra.
 
Ej ži, adygə tlaxə,
Ej ži, di xabzə daxə,
Darij həśḥəxu, qamə həpśəxu,
Nə fhychə nəxu, džəgu umypsəxu,
Adygə nysə unə idošərə, uoirə, uorirə, uojra.
 
Ḥəzyr hupəxuu di śauə uardəxəm, uoirə, uorirə, uojra,
Si tləpq guryśhər ja uəredadəmə,
Dyġər zəẋuapsər ja dyśəidəmə,
Adygə nysə unə idošərə, uoirə, uorirə, uojra.
 
Ej ži, adygə tlaxə,
Ej ži, di xabzə daxə,
Darij həśḥəxu, qamə həpśəxu,
Nə fhychə nəxu, džəgu umypsəxu,
Adygə nysə unə idošərə, uoirə, uorirə, uojra.
 
Ġatxəm i daxər uəram qydiẋəmə, uoirə, uorirə, uojra,
Bźyḥəm o bəvyr źəgum qyditlḥəmə,
Qatlxua mazəśhər i nəmys śypqəmə,
Adygə nysə unə idošərə, uoirə, uorirə, uojra.
 
Ej ži, adygə tlaxə,
Ej ži, di xabzə daxə,
Darij həśḥəxu, qamə həpśəxu,
Nə fhychə nəxu, džəgu umypsəxu,
Adygə nysə unə idošərə, uoirə, uorirə, uojra.
 
I fouź matər dadə iqutəmə, uoirə, uorirə, uojra,
Pšəptlyfə hupəm xuaḥyr fouśḥəmə,
Fhyġuə qepẋyxyr uəšxyu qyttešxəmə,
Adygə nysə unə idošərə, uoirə, uorirə, uojra.
 
Ej ži, adygə tlaxə,
Ej ži, di xabzə daxə,
Darij həśḥəxu, qamə həpśəxu,
Nə fhychə nəxu, džəgu umypsəxu,
Adygə nysə unə idošərə, uoirə, uorirə, uojra.
 
Thanks!
Submitted by WorldVexillologistWorldVexillologist on 2022-10-04
Please help to translate "Адыгэ нысэ"
Comments
Read about music throughout history