Advertisements

Allah e toj (Аллах е тој) (Transliteration)

  • Artist: Nasheeds (أناشيد)
  • Song: Allah e toj (Аллах е тој) 2 translations
  • Translations: Bosnian, English

Allah e toj (Аллах е тој)

Грев, на секад ве гледа,
Грешни луѓе, разврат и неморал.
Кому довуваш ти? Кој е твојот бог?
И каде ќе завршиш, еден ден?
 
Одиме, полека одиме.
Одиме, кон нашиот крај.
Од каде сме дошле?
Кај кого одиме?
И кого треба да веруваме?
 
Рефрен:
Аллах, Аллах е тој.
То је Господ и мој и твој.
Учи Кур'ан ти, клањај Намаз ти,
И Шехадет изговори.
 
Грев, на секаде гледа,
Злобни луѓе, многу грешници.
Кого славиш ти? Кој е твојот бог?
И дали си доследен Аллахов роб?
 
Пловиме, сите заедно.
Пловиме, кон нашиот крај.
Сè што е сторено,
Сè што живее,
Треба да тежне за вечниот рај!
 
Рефрен:
Аллах, Аллах е тој.
То је Господ и мој и твој.
Учи Кур'ан ти, клањај Намаз ти,
И Шехадет изговори.
 
О, Муслимане. Станувај,
Земи го Кур'анот, и со вистината царувај.
Нека тој ти биде патоказ низ животот светол.
Исламот тоа го бара, јас бе ти рекол.
 
Заедно со него, бар с Аллаховата помош,
ќе го ослободиш човекот од мракот,
А од таа темнина, како сонце светло,
на правдата и вистината ќе се развее зракот.
 
А ти, ти си на сито тоа и глув, и нем.
Каде си тргнал? И, каде ќе завршиш?
Зарем воопшто не размислуваш во темните ноќи,
Зошто сте заспале, о дупли очи.
 
Submitted by filip_translatorfilip_translator on Fri, 08/05/2015 - 18:34
Last edited by filip_translatorfilip_translator on Fri, 08/06/2018 - 00:20
Transliteration
Align paragraphs
A A

Allah e toj

Greh, na sekad ve gleda,
Grešni lugje, razvrat i nemoral.
Komu dovuvaš ti? Koj e tvojot bog?
I kade kje završiš, eden den?
 
Odime, poleka odime.
Odime, kon našiot kraj.
Od kade sme došle?
Kaj kogo odime?
I kogo treba da veruvame?
 
Refren:
Allah, Allah e toj.
To je Gospod i moj i tvoj.
Uči Kur'an ti, klanjaj Namaz ti,
I Šehadet izgovori.
 
Greh, na sekade gleda,
Zlobni lugje, mnogu grešnici.
Kogo slaviš ti? Koj e tvojot bog?
I dali si dosleden Allahov rob?
 
Plovime, site zaedno.
Plovime, kon našiot kraj.
Sè što e storeno,
Sè što živee,
Treba da težne za večniot raj!
 
Refren:
Allah, Allah e toj.
To je Gospod i moj i tvoj.
Uči Kur'an ti, klanjaj Namaz ti,
I Šehadet izgovori.
 
O, Muslimane. Stanuvaj,
Zemi go Kur'anot, i so vistinata caruvaj.
Neka toj ti bide patokaz niz životot svetol.
Islamot toa go bara, jas be ti rekol.
 
Zaedno so nego, bar s Allahovata pomoš,
kje go oslobodiš čovekot od mrakot,
A od taa temnina, kako sonce svetlo,
na pravdata i vistinata kje se razvee zrakot.
 
A ti, ti si na sito toa i gluv, i nem.
Kade si trgnal? I, kade kje završiš?
Zarem voopšto ne razmisluvaš vo temnite nokji,
Zošto ste zaspale, o dupli oči.
 
Submitted by amateuramateur on Sat, 09/05/2015 - 07:15
Comments
Advertisements
Read about music throughout history