Oonagh - Ananau (Tongan translation)

Tongan translation

Ha Mamahi, Ha Mamahi

Ha mamahi, ha mamahi
Haa meʻa ke lea mai.
 
Haʻu hifo ki he fonua motuʻa
Pea mau fanongo ki he lea ʻo e leʻo
Kaekehe kuo ʻiloa lea kehekehe
Lava ke mahino ia mo e loto.
 
Kuo ikuna e poʻuli
Kuo haʻu ʻa e poʻuli
Kuo tō ʻa e nenefu.
 
Ha mamahi, ha mamahi
Haa meʻa ke lea mai
Ko ho mata ʻi ʻolunga au
Ha mamahi, ha mamahi
Haa meʻa ke lea mai
Teu toe jio ʻia koe maʻu pē?
Ha tama haa ʻoku ke pehē mai au?
ʻA ia ʻoku tangi au ʻi he potu ni?
Ka ʻoka ku mate au, ka te ke kātakiʻi koe
Ka ʻikai fiemaʻu ke fakahoko ia.
 
ʻI ai ʻoku aʻujia e maʻolunga ki langi
ʻUʻuluʻi ʻe he lauʻikuonga fakafanafana
Tuku ʻakimautolu ʻi heni ʻo aʻu ke nofo he uhu
Ha pō kuo ngalo fuoloa ke manatuʻi ʻakimautolu he taimi.
 
Kuo ikuna e poʻuli
Kuo haʻu ʻa e poʻuli
Kuo tō ʻa e nenefu.
 
Ha mamahi, ha mamahi
Haa meʻa ke lea mai
Ko ho mata ʻi ʻolunga au
Ha mamahi, ha mamahi
Haa meʻa ke lea mai
Teu toe jio ʻia koe maʻu pē?
Ha tama haa ʻoku ke pehē mai au?
ʻA ia ʻoku tangi au ʻi he potu ni?
Ka ʻoka ku mate au, ka te ke kātakiʻi koe
Ka ʻikai fiemaʻu ke fakahoko ia.
 
ʻA ia ʻoku tangi au ʻi he potu ni?
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 18/02/2017 - 03:38
Author's comments:

Quechua part translated with the help of the English translation by TheLonelyBearCub.

Quenya part translated with the help of the English translation by Magpiescholar.

German

Ananau

Comments