Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

A Pheigi a ghràidh lyrics

  • Artist: Arthur Cormack Featuring artist: Gordon Middler Also performed by: Calum Kennedy, Coisir Ceann an Tuirc, Donald MacRae, Mary Ann Kennedy
    +3 more
    , Norman Mackinnon, Trail West, Willie John MacCaulay
  • Translations: English
Gaelic (Scottish Gaelic)
Gaelic (Scottish Gaelic)
A A

A Pheigi a ghràidh

A Pheigi a ghràidh 's tu dh'fhàg mi buileach gun sunnd,
'S mi seòladh an-dràst' thar sàil dh'Astràilia null,
Tha 'n oidhche fliuch, fuar, 's mi shuas ga cumail air chùrs,
'S tu daonnan nam smuain, a luaidh, bhon dealaich thu rium.
 
Bhon dhealaich thu rium neo shunndach m' aigne gach là,
'S mi seòladh a' chuain, gach uair gam sgaradh od' ghràdh,
Ma bheir thu bhuam fuath, 's nach dual dhomh d'fhaighinn gu bràth,
Gum faic thu led shùil, a rùin nach fhad bhios mi slàn.
 
Cho fad 's thèid mi null bidh dùil am tilleadh a-nall,
Far 'n dh'fhàg mi mo rùn fo thùrs am baile nan Gall,
Is thèid sinn le sunnd a-null do dh'Uidhist nam beann
Far am faigh mi ort còir le pòsadh ceangailte teann.
 
Ma gheibh mi ort còir ri 'r beò cha bhi oirnn dìth
Gun dèanainn dhut lòn gu leòr air muir agus tìr;
'S ged theireadh an sluagh a luaidh nach dèanainn dhut nì,
Gun togainn dhut bàrr a ghràidh ged 's maraiche mi.
 
Ged 's maraiche mi tha sgìth a' treabhadh a' chuain,
Bha 'n iomadach àite is ceàrnaidh, deas agus tuath,
Chan fhaca mi ann tè Ghallda sheasadh riut suas,
A bhean a' fhùilt bhàin chaidh àrach an Uibhist nam buadh.
 
Gun sguir mi den dàn mu 'm fàs sibh uile dheth sgìth,
'S gun tuig sibh mo chàs 's mi 'n-dràst' cho fada bho thìr,
Ach an rud tha mi 'g ràdh, gu bràth gun aidich mi fhìn,
'N taobh tuath Loch a' Chàrnain dh'àraicheadh cailin mo chridh'.
 
A Pheigi a ghràidh 's tu dh'fhàg mi buileach gun sunnd,
'S mi seòladh an-dràst' thar sàil dh'Astràilia null,
Tha 'n oidhche fliuch, fuar, 's mi shuas ga cumail air chùrs,
'S tu daonnan nam smuain, a luaidh, bhon dealaich thu rium.
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by michealtmichealt on Sun, 19/04/2015 - 16:08
Submitter's comments:

There are a lot of different versions of this song on vyinl or tape or CD out there; none of them is the original (which didn't repeat the first verse after the last, had an extra verse which isn't in this version and came immediately before the last verse, and differed from any of the extant recordings in a few places) and in fact I've never heard the original sung although I've seen it in print. I've posted this version as it's the video nearest to the original; but the Calum Kennedy recording (which has only 4 verses, one of which is sung twice to make 5) is by far the best known version (and I think it was the first commercial record of the song - this version is much much more modern).

 

Translations of "A Pheigi a ghràidh"
Arthur Cormack: Top 3
Comments
Read about music throughout history