Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Tàladh Chriosda (Tàladh an slànuighear) lyrics

  • Artist: Arthur Cormack Featuring artist: Dougie Pincock Also performed by: Meredith Hall, The Barra MacNeils, University of Washington Women's Choir
  • Translations: English
Gaelic (Scottish Gaelic)
Gaelic (Scottish Gaelic)
A A

Tàladh Chriosda (Tàladh an slànuighear)

Mo ghaol, mo ghràdh is m'eudail thu,
m'iunntas ùr is m'éibhneas thu.
mo mhacan àluinn, ceutach thu
Chan fhiù mi fhèin bhi 'd dhàil
 
Alleluia (X4)
 
Mo ghaol an t-sùil a sheallas tlàth,
mo ghaol an cridh 'tha lìont' le gràdh,
ged is leanabh thu gun chàil
is lìonmhor buaidh tha ort a' fàs
 
Alleluia (X4)
 
Ged is leanabh dìblidh thu
cinnteach 's Rìgh nan rìghrean thu.
'S tu 'n t-oighre dligheach fìrinneach
air rìoghachd Dhé nan gràs.
 
Alleluia (X4)
 
Thanks!
thanked 3 times
Submitted by michealtmichealt on Mon, 08/01/2018 - 09:41
Last edited by michealtmichealt on Wed, 31/01/2018 - 18:54
Submitter's comments:

Song lyrics written some time between 1836 and July 1855 by the RC priest Fr Ranald Rankin. The original title was Tàladh ar Slànuighear (Our Saviour's Lullaby) but it's popularly know as Tàladh Chriosda (Christ's Lullaby).
The complete song text has 29 stanzas, of which the three sung here are numbers 1, 23, and 3.
The song is sung every year on Christmas Eve at midnight mass in churches in Barra, South Uist, and Eriskay.

 

Translations of "Tàladh Chriosda ..."
Arthur Cormack: Top 3
Comments
Read about music throughout history