Advertisements

บุหงาราตรี (Bù-ngăa raa-dtree) (Transliteration)

Transliteration
A A

Bù-ngăa raa-dtree

Tá-lay âang wáang
Klêun lom ngîiap chŏiie
Mâi mee daao loiie têe kóhng kòp fáa
Dàng koiie săeng nuuan dtaa
Glàp săen yen chaa
Mêuua ter nán laa glai
 
Glìn jâo bù-ngăa mâi koiie jaang hăai
Hŏm grùn dtìt jai mâi leuuan
Sìng têe koiie pòok pan
Man fâo koi yám dteuuan
Hâi kít tĕung ter
 
Ter yòo têe năi nai kâm keun née
Mee jai tĕung gan mâng mâai
Kon yòo dtrong née
Ror dûuay kwaam ngăo
Chăn mee piiang ngao yòo kâang gaai
 
Ter yòo dtrong năi
Chăn yàak dâai róo
Yàak hăe long tĕung kwaam nai jai
Bòk ter wâa rák wâa rák mâak maai
Oh bù-ngăa raa-dtree
 
Glìn jâo bù-ngăa mâi koiie jaang hăai
Hŏm grùn dtìt jai mâi leuuan
Sìng têe koiie pòok pan
Man fâo koi yám dteuuan
Hâi kít tĕung ter
 
Ter yòo têe năi nai kâm keun née
Mee jai tĕung gan mâng mâai
Kon yòo dtrong née
Ror dûuay kwaam ngăo
Chăn mee piiang ngao yòo kâang gaai
 
Ter yòo dtrong năi
Chăn yàak dâai róo
Yàak hăe long tĕung kwaam nai jai
Bòk ter wâa rák wâa rák mâak maai
Oh bù-ngăa raa-dtree
 
Pêe bàao chaao-lay pĭw dam yòo mŏh rá
Rák yòo hŏh yá hŏh yá
Nóng naang săao núi chaao-lay
Năng lung noh raa ror nóng sŏng kăen
Keun sòo din daen meuuang dâam-kà-waan
Bù-ngăa nai jai chăn wá ó oh
 
Ter yòo têe năi nai kâm keun née
Mee jai tĕung gan mâng mâai
Kon yòo dtrong née
Ror dûuay kwaam ngăo
Chăn mee piiang ngao yòo kâang gaai
 
Ter yòo dtrong năi
Chăn yàak dâai róo
Yàak hăe long tĕung kwaam nai jai
Bòk ter wâa rák wâa rák mâak maai
Oh bù-ngăa raa-dtree
 
Bòk ter wâa rák wâa rák mâak maai
Oh bù-ngăa raa-dtree
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Mon, 20/09/2021 - 03:02

บุหงาราตรี (Bù-ngăa raa-dtree)

Comments
Read about music throughout history