Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

BAD (Transliteration)

  • Artist: PENTAGON (PTG) (펜타곤)
  • Song: BAD Album: IN:VITE U
    2 translations
    Russian, Transliteration
  • Translations: Russian, Transliteration
Transliteration
A A

BAD

нан мария нэга мупёчжониль ттэга
ама чэиль орёуо нэгэ тто чильмотэссылькка пуа
нон на мальго тарын сарамгуа то оуллинда марыль тытчжиман
надо тонихэ СОУ А ХАРТ Ю БЭД БЭЙБЭ
 
пиромогыль сэнгак ттэмунэ модын нэ онкэссо
саранхэгопынтэ сарамдыри то анчёсо мария
ирэрачжорэра хэ нинэ чам чотыль та
 
кырэ чонбу та кырэ (кырэ чонбу та кырэ)
то наын сарам манындэ (нодаун сарам омнындэ)
нан ноппуния НОУ МОР (модуга ттонагаль ттэ но ттоангачо)
 
БИКОЗ АМ БЭД моттэн саран норэ
хыллонауа Э нэга напатта
ханырыль поль ттэн ибёрыль сэнгакэ
пап мокдыщи мария нунмури науа Э
ПЛИЗ ХЭЙТ МИ АМ БЭД хэнбогыль парэ
нан чольдэро ан туэ БИКОЗ АМ БЭД
 
нон наман погэттанын кы мари
ама чэиль мусоуо нэга тто санчобадылькка пуа
нон маняк нэга тарын эуа оуллинда
марыль тырымён оччогэссо Е А ХАРЧ Ю БЭД БЭЙБИ
 
сарамын тто чинагаго ёнуонан чаранын оптаго
апыгэ кочин марыль тащи пэтго
тарыль кыродыт аму иль омнын тыт чаль чинэнын кэ
 
кырэ чонбу та кырэ (аня чонбу ан кырэ)
то наын сарам манындэ (то наын сарам омнындэ)
нан ноппуния НОУ МОР (модуга ттонагаль ттэ но ттоангачо)
 
БИКОЗ АМ БЭД моттэн саран норэ
хыллонауа Э нэга напатта
ханырыль поль ттэн ибёрыль сэнгакэ
пап мокдыщи мария нунмури науа Э
ПЛИЗ ХЭЙТ МИ АМ БЭД хэнбогыль парэ
нан чольдэро ан туэ БИКОЗ АМ БЭД
 
куэнчана ИТС ОКЕЙ чоын сарам манындэ нан уэ
нэга чун мокдорирыль турыго
куэнчана надо ончжэнга на катын сарамыль манна
апаборё хэ хухэарё хэ
ичжэн АЙ ДОНТ ХАРТ Ю БЭД
 
БИКОЗ АМ БЭД моттэн саран норэ
хыллонауа Э нэга напатта
ханырыль поль ттэн (О ИН ЗЭ СКАЙ) ибёрыль сэнгагэ (А СИНК ЭБАУТ)
пап мокдыщи мария нунмури науа Э
ПЛИЗ ХЭЙТ МИ АМ БЭД хэнбогыль парэ
нан чольдэро ан туэ БИКОЗ АМ БЭД
 
Thanks!
Submitted by JinJuJinJu on Fri, 28/01/2022 - 13:34
Translations of "BAD"
Transliteration JinJu
Please help to translate "BAD"
Collections with "BAD"
Comments
Read about music throughout history